.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang tổ chức họp phiên thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024

29-10-2020

Sáng ngày 28/10/2020, Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang tổ chức họp phiên thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. TS. Nguyễn Viết Thịnh - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Võ Ngọc Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đồng chủ trì phiên họp.

Trên cơ sở các bản dự thảo, các thành viên Hội đồng trường đã tiến hành thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến góp ý, làm rõ thêm và thống nhất một số nội dung trong các văn bản dự thảo như: Tờ trình về việc sử đổi, bổ sung quy chế làm việc của Hội đồng trường; Tờ trình về việc mở mã ngành đào tạo mới và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021; Báo cáo kết quả xây dựng đề án tổ chức bộ máy và thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tiền Giang, giai đoạn 2021 – 2025; Báo cáo dự thảo đề án phát triển khoa học công nghệ Trường Đại học Tiền Giang, giai đoạn 2021 – 2025; Báo cáo dự thảo đề án thực hiện công tác đảm bảo chất lượng Trường Đại học Tiền Giang, giai đoạn 2021 – 2025; Báo cáo về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các công trình sửa chữa, lắp đặt điện mặt trời từ nguồn kinh phí sự nghiệp phân bổ ngoài khoán năm 2020.

Phát biểu tại cuộc họp, TS. Nguyễn Viết Thịnh - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã tổng hợp và kết luận những vấn đề được các thành viên hội đồng góp ý. Đồng thời, thay mặt Hội đồng trường yêu cầu Hiệu trưởng chỉ đạo các bộ phận chức năng liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện một số nội dung trong các văn bản theo ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng.

Trước khi kết thúc phiên họp, 100% thành viên Hội đồng trường tham gia dự họp đồng ý tán thành và thông qua quyết nghị của Hội đồng trường lần thứ 5 với nhiều nội dung quan trọng./.

VĨNH SƠN