Chia sẻ

Giới thiệu công tác nghiên cứu khoa học của khoa NN&CNTP

22-12-2015

      Các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học và các bài báo khoa học điều dựa trên yêu cầu thực tiễn của xã hội. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của khoa NN&CNTP:

       I.Lĩnh vực công nghệ thực phẩm

 • Áp dụng các biên pháp mới trong sản xuất thực phẩm.
 • Nghiên cứu, sản xuất thử một số loại thực phẩm mới.
 • Cải tiến quy trình sản suất thực phẩm.
 • Áp dụng công nghệ sinh học vào sản xuất thực phẩm.
 • Nghiên cứu, đánh giá các phương pháp bảo quản thực phẩm.
 • Đưa ra một số chỉ tiêu mới để đánh giá nông sản, thực phẩm.

      II.Lĩnh vực nông nghiệp:

 • Nghiên cứu, đánh giá các biện pháp kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp.
 • Nghiên cứu, đánh giá tình hình dịch bệnh trong nông nghiệp.
 • Tìm biện pháp phòng trừ dịch bệnh trong nông nghiệp.
 • Đánh giá chất lượng sản phẩm nông nghiệp.
 • Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa mới có tính thích nghi cao.
 • Áp dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp.
 • Chuyển giao khoa học kỹ thuật mới vào thực tế sản xuất.

      Tính từ năm 2008 đến nay khoa đã thực hiện 05 đề tài cấp tỉnh, 04 đề tài cấp huyện và 08 đề tài cấp trường. Ngoài ra, khoa còn có  34 bài báo khoa học được đăng trong tạp chí khoa học và 08 bài báo khoa học được đăng trong tạp chí khoa học nước ngoài, 01 dự án cấp tỉnh và 02 bài được in trong sách tham khảo.

      Những công trình đang thực hiện: có 03 đề tài cấp tỉnh, 02 đề tài cấp huyện, 08 đề tài cấp trường đang thực hiện, 03 đề tài cấp trường đăng ký mới và 01 dự án cấp tỉnh đang thực hiện.

      Ngoài ra Khoa còn tổ chức cho sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dưới sự hướng dẫn của các giảng viên trong khoa. Nhằm mục đích giúp sinh viên củng cố kiến thức chuyên môn, có thể tiếp cận với thực tế ngành học, định hướng học tập tốt hơn. Năm học 2013-2014, khoa có 08 đề tài NCKH của sinh viên. Năm học 2014-2015, khoa tiếp tục hướng dẫn cho 10 đề tài của sinh viên.

      Nhìn chung, công tác nghiên cứu khoa học của khoa NN&CNTP đang phát triển rất tốt, có ngày càng nhiều đề tài được ứng dụng thực vào tế đem lại hiệu quả cao. Trong thời gian tới, khoa sẽ không ngừng nâng cao công tác nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên về số lượng và cả chất lượng của các đề tài. Khoa chú trọng thực hiện các đề tài có tính mới và tính ứng dụng vào thực tế cao.

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm