Chia sẻ

Quy trình mở các lớp ngắn hạn

27-08-2015

 

QUY TRÌNH MỞ CÁC LỚP NGẮN HẠN

DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG CẤP CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ

 

I. MỤC ĐÍCH

- Giúp Hiệu trưởng có thể theo dõi, kiểm tra kế hoạch mở các lớp ngắn hạn trong Trường.

- Quản lý chặt chẽ chất lượng giảng dạy các lớp ngắn hạn và sản phẩm đào tạo.

- Giúp Hiệu trưởng thống nhất quản lý các lớp ngắn hạn trong toàn trường.

 

II. LƯU TRÌNH

 

BƯỚC

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM

1

Điều tra nhu cầu của người học

Trưởng khoa - Giám đốc trung tâm mở lớp

2

Lập thủ tục mở lớp

Trưởng khoa - Giám đốc trung tâm mở lớp

3

Xét duyệt hồ sơ mở lớp

- P. Đào tạo

- P. Hiệu trưởng phụ trách đào tạo

4

Thông báo chiêu sinh

(qua báo, đài, bandrole, website …)

Trưởng khoa - Giám đốc trung tâm mở lớp

5

Tổ chức giảng dạy

Trưởng khoa - Giám đốc trung tâm mở lớp

6

Xét công nhận hoàn thành khóa học và tổ chức phát chứng nhận, chứng chỉ

- Hội đồng xét công nhận hoàn thành khóa học

- P. Đào tạo

- GĐ.TT KT&BĐCLGD

- Trưởng khoa - Giám đốc trung tâm mở lớp

7

Quyết toán kinh phí, nộp ngân sách, lưu trữ hồ sơ

- Trưởng khoa - Giám đốc trung tâm mở lớp

- Tr. P. KH-TV

 

III. QUY TRÌNH CHI TIẾT:

 

BƯỚC

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM

1

Điều tra nhu cầu của người học

Các đơn vị mở lớp ngắn hạn tìm hiểu nhu cầu xác định số lượng, thời gian và lập kế hoạch mở lớp theo từng loại chương trình hoặc lập kế hoạch thực hiện theo đơn đặt hàng đào tạo.

 Trưởng khoa - Giám đốc trung tâm  mở lớp

2

Lập thủ tục mở lớp (nộp P. Đào tạo)

Gồm

- Kế hoạch mở lớp (có đính kèm chương trình được Hiệu trưởng phê duyệt) (Mẫu 1)

- Thông báo chiêu sinh (nói rõ chương trình học, thời gian, địa điểm tổ chức lớp học, học phí và thủ tục nhập học) (Mẫu 2)

- Bảng phân công giảng dạy và các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho lớp học (Mẫu 3)

Trưởng khoa - Giám đốc trung tâm mở lớp

 

3

Xét duyệt hồ sơ mở lớp

- Nhận và xem xét hồ sơ

- Phê duyệt

 

- Tr.P.Đào tạo

- P. Hiệu trưởng phụ trách đào tạo.

4

Thông báo chiêu sinh

- Thực hiện quảng cáo trên báo, đài, bandrole, website …

- Thu nhận hồ sơ nhập học (Đơn xin nhập học (mẫu 4) , ảnh và các giấy tờ có liên quan)

-Xét duyệt hồ sơ nhập học (căn cứ thông báo chiêu sinh)

- Thu học phí

- Lập danh sách lớp học (Mẫu 5) trình P. Hiệu trưởng phụ trách đào tạo phê duyệt

Trưởng khoa - Giám đốc trung tâm mở lớp

5

Tổ chức giảng dạy

- Xếp lịch giảng dạy

- Quan hệ với các đơn vị chức năng để bố trí phòng học

- Phân công người theo dõi, quản lý lớp học

- Tổ chức khai giảng

- Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo quy định hiện hành

- Thu thập ý kiến đánh giá của người học về chất lượng đào tạo và tính thiết thực của chương trình đối với người học (Mẫu 6).

- Viết báo cáo tổng kết lớp học (mẫu 7)

Trưởng khoa - Giám đốc trung tâm mở lớp

6

Xét công nhận hoàn thành khóa học và tổ chức phát chứng nhân, chứng chỉ

-Tổ chức xét công nhận hoàn thành khóa học

  + Dự thảo quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận hoàn thành khóa học trình Hiệu trưởng phê duyệt

   + Tổ chức cuộc họp xét công nhận hoàn thành khóa học

    + Dự thảo quyết định công nhận hoàn thành khóa học

- Viết chứng nhận, chứng chỉ công nhận kết quả học tập.

- Tổ chức tổng kết và phát chứng chỉ, chứng nhận

   + Viết và gửi thư mời đại biểu, thông báo người học dự lễ

   + Chuẩn bị điều kiện vật chất và nhân sự tổ chức lễ

   + Tiến hành nghi thức lễ tổng kết và phát giấy chứng nhận

 

 

 

 

- Trưởng phòng Đào tạo

 

 

 

 

 

 

- TT KT&BĐCLGD

 

 

- Trưởng khoa - Giám đốc trung tâm mở lớp và P. Đào tạo

7

Quyết toán kinh phí, nộp ngân sách và lưu trữ hồ sơ

- Lập thủ tục thanh quyết toán và nộp ngân sách theo yêu cầu của P. KH TV

- Thực hiện đóng gói và lưu trữ hồ sơ lớp học theo quy định

- Trưởng khoa - Giám đốc trung tâm mở lớp

- Tr. P. KH-TV

 

IV. BIỂU MẪU:

1. Mẫu 1: Kế hoạch mở các lớp ngắn hạn - tải về

2. Mẫu 2: Thông báo chiêu sinh - tải về

3. Mẫu 3: Bảng phân công giảng dạy và điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo lớp học - tải về

4. Mẫu 4: Đơn xin học lớp ngằn hạn - tải về

5. Mẫu 5: Danh sách lớp học - tải về

6. Mẫu 6: Phiếu thăm dò ý kiến người học - tải về

7. Mẫu 7: Báo cáo tổng kết lớp học - tải về

 

 

Phòng Quản lý đào tạo