Chia sẻ

Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 dành cho sinh viên chính quy cao đẳng, đại học Khóa 14 và các khóa trước đó

01-06-2015

UBND TỈNH TIỀN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 253/KH-ĐHTG

Tiền Giang, ngày 08 tháng 5 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2015 - 2016

dành cho sinh viên chính quy cao đẳng, đại học Khóa 14 và các khóa trước đó

 

Căn cứ Quy định đào tạo đại học và cao đẳng chính quy, vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 886/QĐ-ĐHTG ngày 27/11/2014 của Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Khung kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Tiền Giang;

Hiệu trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị triển khai kế hoạch tổ chức và đăng ký học phần trong học kỳ I năm học 2015-2016 đến giảng viên (GV) và sinh viên (SV), theo nội dung sau:

I. Kế hoạch

TT

Công việc

Thời gian

Đơn vị

thực hiện

Đơn vị phối hợp

1

Các khoa đăng ký danh sách học phần dự kiến giảng dạy học kỳ 1 (2015-2016)

04 - 16/5/2015

Khoa quản lý ngành

Khoa quản lý học phần

2

Công bố danh sách các học phần dự kiến giảng dạy trên Website http://tgu.edu.vn

22/5/2015

P.QLĐT

Ban biên tập Website

3

SV xây dựng kế hoạch học tập cho học kỳ 1 vào sổ tay đăng ký học tập.

27/5 - 04/6/2015

Sinh viên

Giảng viên cố vấn

4

Phê duyệt kế họach học tập của tất cả SV trong lớp cố vấn

GVCV

Khoa quản lý ngành

5

SV ghi danh kế hoạch học tập  vào phần mềm UIS thông qua Website http://tgu.edu.vn.

SV

P. QLĐT,

TT TT-TV,

P. QTTB

6

Thống kê số lượng sinh viên đăng ký theo học phần

04/6 – 07/6/2015

P.QLĐT

Tổ quản lý phần mềm

7

Phân công giảng viên và lập lịch giảng dạy các học phần chung

08/6 - 12/6/2015

Khoa quản lý học phần

P.QLĐT

8

Phân công giảng viên và lập lịch giảng dạy các học phần riêng của ngành.

15/6- 26/6/2015

Khoa quản lý học phần riêng của ngành

P.QLĐT

9

Xử lý dữ liệu chuẩn bị ĐKHP.

06/7 - 10/7/2015

P.QLĐT

Khoa

10

SV chọn và đăng ký học phần qua mạng (tích lũy mới, trả nợ và cải thiện điểm).

13/7 - 26/7/2015

SV

P.QLĐT, Khoa, TT.TTTV,

P.QTTB

11

Xử lý dữ liệu ĐKHP lần 1

27/7 -31/7/2015

P. QLĐT

Khoa, Tổ quản lý phần mềm

12

Sinh viên kiểm tra kết quả và đăng ký lại đối với các lớp học phần bị hủy.

01/8 -09/8/2015

SV

GVCV, Khoa, P.QLĐT, P.QTTB

13

Xử lý dữ liệu ĐKHP lần 2

10/8 - 21/8/2015

P.QLĐT

Khoa, Tổ quản lý phần mềm

14

Học chính thức

24/8/2015

SV, GV

Khoa, P.QLĐT

15

Kiểm tra lại lần cuối, in kết quả đăng ký

24/8 - 28/8/2015

SV

GVCV

16

Công bố Quyết định mở lớp học phần.

31/8/2015

P.QLĐT

P.TC-HC

17

Giảng viên in danh sách SV trong lớp học phần tạm thời (lần 1)

31/8/2015

Giảng viên

Khoa

18

SV gửi đơn xin phép rút tên khỏi lớp học phần. Nộp học phí của học phần xin rút.

07/9 - 18/9/2015

SV

Khoa,
P.Tài vụ

19

Nộp đơn rút tên khỏi lớp học phần của SV về P.QLĐT

15/9 - 21/9/2015

Khoa

P.QLĐT

20

Xử lý rút học phần theo đơn

21/9 - 25/9/2015

P.QLĐT

Khoa

21

Giảng viên in danh sách chính thức SV trong lớp học phần (lần 2)

28/9 - 30/9/2015

Giảng viên

Khoa

22

Đóng học phí và giải quyết các vấn đề liên quan đến học phí

07/9 - 27/11/2015

SV, P.TV

Khoa, P.QLĐT

II. Phân công

1. Phòng Quản lý đào tạo:

- Lập Kế hoạch đăng ký học phần.

- Phối hợp, kiểm tra đề nghị mở học phần của các khoa theo sơ đồ đào tạo trong học kỳ.

- Phối hợp với Ban biên tập Website thông báo lịch đăng ký học phần qua mạng và danh sách các học phần dự kiến giảng dạy trong học kỳ trên Website.

- Mở các lớp học phần trên UIS cho SV đăng ký ghi danh và chính thức.

- Thống kê SV đăng ký ghi danh, gửi về các khoa để phối hợp khoa mở lớp học phần với số lượng hợp lý.

- Quản lý lịch học và phân phối phòng học theo đăng ký của các khoa.

- Xử lý kết quả đăng ký chính thức, công bố thời khóa biểu chính thức.

- Phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình lập kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, đăng ký học phần và rút tên khỏi lớp học phần.

2. Các khoa

 

- Triển khai Kế hoạch đăng ký học phần đến GV, SV.

- GVCV  hướng dẫn SV lập kế hoạch học tập, phê duyệt kế họach của SV.

- Phối hợp với P.QLĐT lập danh sách dự kiến các học phần tổ chức giảng dạy trong học kỳ.

- Phân công giảng viên giảng dạy (thỉnh giảng) trong học kỳ.

- Lập thời khóa biểu tổng hợp của Khoa vào phần mềm QLĐT.

- Nhắc nhở SV thực hiện đúng quy trình ĐKHP, đúng thời gian quy định về hạn đăng ký, rút tên khỏi học phần, thời hạn đóng và gia hạn học phí.

- Nhận và giải quyết khiếu nại của SV về đăng ký học phần theo đúng quy định; tổng hợp các trường hợp đặc biệt ngoài quy định chuyển về Phòng QLĐT trình Hiệu trưởng xem xét.

- Nhận đơn rút tên khỏi lớp học phần của SV (SV phải đóng phí học phần xin rút) và gửi về Phòng QLĐT.

3. Phòng Quản trị Thiết bị (P.QTTB):

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin Thư viện, Tổ quản lý phần mềm chuẩn bị chu đáo điều kiện vật chất và kỹ thuật cho việc ĐKHP qua mạng, đảm bảo an toàn dữ liệu đăng ký của SV.

- Phân công người khắc phục các sự cố kỹ thuật trong quá trình đăng ký.

4. Trung tâm Thông tin Thư viện:

- Bố trí cán bộ kỹ thuật trực trong thời gian đăng ký tại các phòng Internet để hướng dẫn SV đăng ký trong thời gian ĐKHP.

5. Các đơn vị khác

- Phòng Tài vụ tổ chức thu học phí và giải quyết các vấn đề liên quan đến học phí.

- Tổ quản lý phần mềm phối hợp tốt với P.QLĐT, các khoa để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc, các đơn vị liên hệ ngay với:

  • P. QLĐT  qua số ĐT: 073.3 873 883.
  • Bộ phận Quản lý mạng (ĐT: 073.6 250 200 – 119).

Tất cả các văn bản, báo cáo của các đơn vị đề nghị gởi về P. QLĐT theo địa chỉ: pqldt@tgu.edu.vn trong thời gian quy định cùng với văn bản kèm theo.

Trên đây là kế hoạch tổ chức đăng ký học phần dành cho SV Khóa 14 và các khóa trước đó. Các đơn vị, các cán bộ giảng dạy, cán bộ viên chức và sinh viên được phân công chịu trách nhiệm chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)          

VÕ NGỌC HÀ     

Phòng Quản lý đào tạo