.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Chức Năng Nhiệm Vụ

03-06-2015

1. Chức năng:

  • Tham mưu cho Ban Giám Hiệu về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng.
  • Tổ chức thực hiện công tác khảo thí và kiểm định chất lượng.

2. Nhiệm vụ:

  • Lập kế hoạch tổ chức thực hiện công tác thi: tuyển sinh, tốt nghiệp, kết thúc khóa học, thi học kỳ. Xử lý kết quả thi, lưu trữ kết quả thi theo đúng các quy chế và quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
  • Phụ trách công tác sao và đóng gói đề thi, công tác lập số phách, nhập điểm, xử lý điểm và bảo quản bài thi, đề thi theo Quy chế.
  • In bảng điểm kết thúc HP, gửi kết quả điểm thi: tuyển sinh, tốt nghiệp, học phần về phòng QL Đào tạo và các khoa, phối hợp với các khoa công bố kết quả thi cho sinh viên toàn trường.
  • Phối hợp với các khoa xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng môn học.
  • Xây dựng hệ thống quy trình đảm bảo chất lượng giáo dục, hệ thống công cụ đánh giá: chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên, học sinh; việc làm của sinh viên học sinh khi ra trường.
  • Xây dựng lộ trình, kế hoạch tổ chức đánh giá nội bộ và đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 

 

TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục