Tag

abc;

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức - Chức năng nhiệm vụ

21-07-2015

 

A. CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng

(Phụ trách chung)

Nguyễn Trung Thông

- DĐ: 0913692389

- Email: nguyentrungthong@tgu.edu.vn

- Địa chỉ: 30/45 K Ngô Quyền - Phường I  Mỹ Tho - Tiền Giang

Phó trưởng phòng

(Phụ trách công tác thanh tra)

 Phạm Đức Đạt

- DĐ: 0909176170

- Email: phamducdat@.tgu.edu.vn

- Địa chỉ: 56 QL 60- Khu phố 4- Phường 10- Mỹ Tho- Tiền Giang.

Phó trưởng phòng

(Phụ trách công tác pháp chế)

 Võ Văn Cường

- DĐ:   0989 601 571 

- Email: vovancuong@.tgu.edu.vn

ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC

Chuyên viên 1

Trần Ngọc Ẩn

- DĐ: 0989951569

- Email:tranngocan@tgu.edu.vn

- Địa chỉ: 90/2A Đoàn Thị Nghiệp-P.5-
 TP Mỹ Tho- Tiền Giang.

Chuyên viên 2

Nguyễn Thị Thùy Trang 

- DĐ: 0917725625

- Email: nguyenthithuytrang@tgu.edu.vn 

- Địa chỉ: Ấp Long Thạnh, xã Long An, huyện Châu Thành-Tiền Giang.

Chuyên viên 3

Trần Thị Bé Năm

- DĐ: 0987897256

- Email: tranthibenam@tgu.edu.vn

Chuyên viên 4

Huỳnh Thị Lệ Hoa

- DĐ: 0917820072

- Email: huynhthilehoa@tgu.edu.vn

Chuyên viên 5

Nguyễn Thị Thanh Ngân

- DĐ: 0988268836

- Email: nguyenngan@tgu.edu.vn

- Địa chỉ: Phường 6-TP Mỹ Tho-Tiền Giang.

B. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

·   Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục.

·   Tham mưu, gúp Hiệu trưởng thực hiện công tác pháp chế nhằm bảo đảm việc phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

·   Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục.

·   Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.

·   Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo quy định của pháp luật.

·   Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

·   Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục.

·   Kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hàng năm của Trường.

·   Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi nhà trường.

·   Kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa các văn bản, thẩm định các quy định, quy chế ban hành trong trường.

·   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

Phòng Thanh tra pháp chế