Tag

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức Công đoàn

12-09-2018

   Hiện nay Khoa Kỹ thuật Công nghiệp có 02 Tổ Công đoàn, gồm:

I. Tổ Công đoàn KTCN1

     1. Bà Phan Thị Minh Diễm  - Tổ Trưởng;

     2. Ông Mai Văn Bé              - Tổ Phó.

II. Tổ Công đoàn KTCN2

     1. Ông. Nguyễn Ngọc Thảo - Tổ Trưởng;

     2. Bà. Đặng Ngọc Vân         - Tổ Phó.

 

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp