Tag

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức Công đoàn

02-10-2015

   Hiện nay Khoa Kỹ thuật Công nghiệp có 02 Tổ Công đoàn, gồm:

I. Tổ Công đoàn KTCN1

     1. Ông. Đoàn Hữu Liêm - Tổ Trưởng

     2. Bà. Lê Hải Thùy Vân - Tổ Phó

II. Tổ Công đoàn KTCN2

     1. Ông. Nguyễn Ngọc Thảo - Tổ Trưởng

     2. Bà. Đặng Ngọc Vân - Tổ Phó

 

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp