Tag

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức Bộ môn Phương pháp NCKH

03-01-2019

1. PGS.TS Võ Ngọc Hà - Hiệu Trưởng; Giảng viên chính.

2. TS. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu Trưởng;

3. TS. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng; Giảng viên chính.

4. TS. Nguyễn Phúc Nghiệp - Trưởng Khoa KHXH&NV.

5. TS. Nguyễn Hoàng Vũ - Trưởng khoa KTCN. (Lý lịch khoa học)

6. Ths. Nguyễn Thanh Bình - Trưởng phòng CTSV.

7. Ths. Nguyễn Vĩ Nhân - Phó Trưởng phòng GDTX.

8. TS. Ngô Thị Thanh - Phòng QLKHCN&HTQT.

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp