Chia sẻ

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019 (theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

22-10-2018

Thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tiền Giang báo cáo về việc thực hiện công tác công khai năm học 2018 - 2019 như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục (biểu mẫu 17)

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục thực tế (biểu mẫu 18)

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

a) Cơ sở vật chất: Công khai thông tin cơ sở vật chất trực tiếp cho quá trình đào tạo (biểu mẫu 19)

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn (biểu mẫu 20, Lý lịch NCKH GV, Đào tạo bồi dưỡng GV).

3. Công khai tài chính

Công khai tài chính (biểu mẫu 21).