Chia sẻ

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2016-2017 (công văn số 5901/ BGDĐT- KHTC ngày 17/10/2014)

26-12-2016

Thực hiện nội dung Công văn số 5901/BGDĐT- KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ GD & ĐT về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học, Trường Đại học Tiền Giang báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2016-2017 các nội dung cụ thể như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a) Công khai cam kết chất lượng giáo dục:  Các Biểu mẫu 20 đính kèm.

b) Công khai chất lượng giáo dục thực tế: Biểu mẫu 21 đính kèm.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

a) Công khai thông tin về cơ sở vật chất: Biểu mẫu 22 đính kèm.

b) Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Biểu mẫu 23 đính kèm

3. Công khai tài chính:  Biểu mẫu 24 đính kèm.

4. Một số thông tin công khai của Trường:  Biểu Tổng hợp đính kèm.