Chia sẻ

Chương trình đào tạo khóa 15

19-12-2016

UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________
Số: 553/QĐ-ĐHTG

Tiền Giang, ngày  18 tháng 9  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành các chương trình đào tạo hệ chính quy

trình độ đại học, cao đẳng tuyển sinh năm 2015

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

 

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Điều lệ Trường Đại học;

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-ĐHTG ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngơi của công chức, viên chức của Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 463/QĐ-ĐHTG ngày 14 tháng 08 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng chính quy, vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tiền Giang;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bộ chương trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy tuyển sinh năm 2015 (Danh mục đính kèm).

Điều 2. Bộ chương trình này dùng làm cơ sở cho việc tổ chức biên soạn Đề cương chi tiết học phần, duyệt các giáo trình sử dụng chung trong quá trình giảng dạy và được áp dụng từ khoá tuyển sinh 2015.

Điều 3. Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, các Trưởng khoa, các Trưởng đơn vị có liên quan và cán bộ giảng dạy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như  điều 3;
- Lưu: VT, P.QLĐT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Võ Ngọc Hà

 

 

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TUYỂN SINH NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 553/QĐ-ĐHTG ngày 18 tháng 9 năm 2015)

TT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

A. ĐẠI HỌC

1

Đại học Kế toán

2

Đại học Quản trị kinh doanh

3

Đại học Công nghệ thông tin

4

Đại học Công nghệ kỹ thuật xây dựng

5

Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí

6

Đại học Công nghệ thực phẩm

7

Đại học Nuôi trồng thủy sản

8

Đại học Khoa học cây trồng

9

Đại học Công nghệ sinh học

10

Đại học Giáo dục tiểu học

11

Đại học Văn học

B. CAO ĐẲNG

1

Cao đẳng Kế toán

2

Cao đẳng Quản trị kinh doanh

3

Cao đẳng Tài chính - Ngân hàng

4

Cao đẳng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

5

Cao đẳng Dịch vụ pháp lý

6

Cao đẳng Công nghệ thông tin

7

Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựng

8

Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật cơ khí

9

Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật ô tô

10

Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện tự động

11

Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện tử tự động *

12

Cao đẳng Công nghệ may

13

Cao đẳng Công nghệ thực phẩm

14

Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản *

15

Cao đẳng Dịch vụ thú y

16

Cao đẳng Khoa học cây trồng *

17

Cao đẳng Công nghệ sinh học *

18

Cao đẳng Phát triển nông thôn *

19

Cao đẳng Tiếng Anh

20

Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh

21

Cao đẳng Giáo dục mầm non

22

Cao đẳng Giáo dục thể chất

23

Cao đẳng Sư phạm âm nhạc

24

Cao đẳng Sư phạm mỹ thuật

(*). Không đào tạo trong năm 2015
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành các chương trình đào tạo hệ chính quy

trình độ cao đẳng tuyển sinh năm 2015


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

 

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Điều lệ Trường Đại học;

Căn cứ Quyết định số 1295/QĐ-ĐHTG ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngơi của cán bộ, viên chức của Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tiền Giang số 886/QĐ- ĐHTG, ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ vào Biên bản thẩm định chương trình đào tạo cao đẳng Sư phạm Lịch sử (ghép với Sư phạm Địa lý) và  chương trình đào tạo cao đẳng Sư phạm Sinh học (ghép với Sư phạm Hoá học) của Hội đồng thẩm định cấp trường ngày 7/4/2015;

Căn cứ vào Biên bản thẩm định chương trình đào tạo cao đẳng chương trình đào tạo cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp (ghép với Sư phạm kỹ thuật công nghiệp) của Hội đồng thẩm định cấp trường ngày 14/4/2015;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành 03 chương trình đào tạo cao đẳng hệ chính quy tuyển sinh năm 2015 (Danh mục đính kèm).

Điều 2. Các chương trình này dùng làm cơ sở cho việc tổ chức biên soạn Đề cương chi tiết học phần, duyệt các giáo trình sử dụng chung trong quá trình giảng dạy và được áp dụng từ khoá tuyển sinh 2015.

Điều 3. Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, các Trưởng khoa, các Trưởng đơn vị có liên quan và cán bộ giảng dạy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như  điều 3;
- Lưu: VT, P.QLĐT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Võ Ngọc Hà

 

 

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG TUYỂN SINH NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 374/QĐ-ĐHTG ngày 06  tháng 7  năm 2015)

TT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1

Cao đẳng Sư phạm Lịch sử - Địa lý

2

Cao đẳng Sư phạm Sinh học - Hoá học

3

Cao đẳng Sư phạm Công nghệ