Chia sẻ

Thông báo quyết toán chứng từ 2015

23-11-2015

UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

          Số:177/TB-ĐHTG                                                          Tiền Giang, ngày 18  tháng  11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc thanh quyết toán chứng từ phát sinh trong năm 2015

 

 

Để kịp thời tổng hợp và báo cáo quyết toán đầy đủ các khoản chi phí phát sinh trong năm 2015 của Trường Đại học Tiền Giang.

Nay Trường thông báo đến các đơn vị tình hình thực hiện quyết toán chứng từ trong năm 2015, cụ thể như sau:

1. Đối với các bộ chứng từ thực hiện trong năm 2015:

 Cán bộ viên chức có nhận tạm ứng tiền để đi công tác, mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy, mua dụng cụ văn phòng,… chứng từ phát sinh chi hợp pháp trong năm 2015, nhanh chóng tập hợp đầy đủ hồ sơ, chứng từ quyết toán gửi về Phòng Tài vụ hạn chót đến cuối ngày 25/12/2015

2. Đối với các bộ chứng từ thực hiện trong hai năm 2015, 2016:

Sau khi đã quyết toán đợt 1 theo quy định tại mục 1 thì phần chứng từ phát sinh từ ngày 26/12 đến ngày 31/12 sẽ tập hợp quyết toán đợt 2 hạn chót 08/01/2016.

Riêng đối với hoạt động dở dang giữa niên độ 2015 và 2016, sau khi đã quyết toán đợt 1 trong năm 2015, quyết toán đợt 2 khi công việc kết thúc trong năm 2016.

3. Đối với kinh phí mua sắm và sửa chữa lớn tài sản đã có khối lượng thực hiện nhưng chưa quyết toán kịp trong năm 2015, thì gửi hồ sơ minh chứng công việc đang thực hiện dở dang về Phòng Tài vụ hạn chót đến cuối ngày 25/12/2015.

4. Đối với các đề tài NCKH:

+ Thực hiện quyết toán giống như mục 1,2,3 nếu do Trường cấp kinh phí;

+ Thực hiện quyết toán theo công văn do Sở KHCN quy định nếu nhận kinh phí từ Sở KHCN.

Trưởng các đơn vị nhanh chóng triển khai rộng rãi đến toàn thể CCVC thực hiện đúng theo quy định nêu trên.

* Mọi thắc mắc hoặc chưa rõ xin vui lòng liên hệ trực tiếp Cô Đặng Ngọc Điệp (điện thoại: 0949 203 874) – Phòng Tài vụ để được hướng dẫn./.

 

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                              (Đã ký)

- Các đơn vị;

- Lưu: VT, TV.                                                                                                    Võ Ngọc Hà

 

Phòng Tài vụ