Chia sẻ

Thông báo cấp học bổng khuyến khích học tập HK2 (2014-2015) đợt 2

02-12-2015

UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 187 /TB-ĐHTG

Tiền Giang, ngày 30  tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v cấp học bổng khuyến khích học tập HKII(2014-2015) (đợt 2)

 

Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-ĐHTG ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Trường Đại học Tiền Giang về việc cấp học bổng khuyến khích học tập HKII (2014-2015) (đợt 2) cho SV hệ chính quy các lớp Đại học khóa 13, 14; Cao đẳng khoá 12, 13, 14 và Trung cấp khoá 13, 14 thuộc tất cả các khoa;

Trường Đại học Tiền Giang thông báo lịch phát học bổng cho sinh viên các lớp như sau:

 

STT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

1

 

Sinh viên các lớp Khoa XH&NV:

- CĐ TA 13B

 

Từ 01/12/2015 đến 02/12/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tại CSC

Sinh viên các lớp Khoa CNTT:

- ĐH CNTT 13

- CĐ CNTT 12A

Sinh viên các lớp Khoa KTNN & CNTP:

- ĐH CNTP 14; ĐH CNSH 14

- CĐ NTTS 12A; CĐ CNTP 12,14; CĐ DVTY 12A,14; CĐ KHCT 13

- TC CNTP 13

2

Sinh viên các lớp Khoa Kinh tế-Luật

- ĐH KT 13; ĐH QTKD 13

- CĐ KT 12,14; CĐ QTKD 12A; CĐ TCNH 12A; CĐ QTDVDL&LH 12A

- TC KT 13, 14; TC HDDL 13

Ngày 03/12/2015

 

-Buổi sáng:

 tại CS TCN

-Buổi chiều:

 tại CSC

     Thời gian:

          Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ

          Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ

Đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên của Trường (mang theo thẻ sinh viên) đến phòng Tài vụ nhận tiền học bổng theo đúng thời gian quy định nêu trên./.

 

Nơi nhận:                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Các Khoa;                                                                                                        Đã ký

- Lưu: VT, TV.                                                                                                Võ Ngọc Hà                                                                                                                                               

Phòng Tài vụ