Tag

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức

11-12-2015

 Bộ môn Giáo dục Thể chất- Quốc phòng được thành lập theo Quyết định số 619/QĐ-ĐHTG ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Tiền Giang về việc thành lập Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng trực thuộc trường. Hiện Bộ môn có tổng số 16 CB-VC, trong đó bao gồm Trưởng bộ môn, 01 Phó bộ môn, 03 giáo vụ bộ môn.

 

Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng