.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức

09-10-2019

  Bộ môn Giáo dục Thể chất- Quốc phòng được thành lập theo Quyết định số 619/QĐ-ĐHTG ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Tiền Giang về việc thành lập Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng trực thuộc trường. Hiện, Bộ môn có tổng số 16 CB-VC, trong đó bao gồm Trưởng bộ môn, 01 Phó bộ môn, 01 giáo vụ và 01 nhân viên.

                                        

                                       SƠ ĐỒ CƠ CẦU TỔ CHỨC BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG

 

 
   

 

 

 

 

Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng