Tag

CNNV;

Chia sẻ

Chức năng - Nhiệm vụ

10-12-2018

        1. Chức năng

a) Tổ chức giảng dạy khối kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh trong chương trình giáo dục đại cương và kiến thức chuyên ngành Giáo dục thể chất, Giáo dục thể chất - Công tác Đội trong chương trình đào tạo khối ngành khoa học giáo dục.

b) Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học về Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

c) Tổ chức hoạt động phục vụ cộng đồng.

d) Đề xuất chủ trương, giải pháp phát triển phong trào thể thao quần chúng tại Trường Đại học Tiền Giang.

đ) Xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy khối kiến thức do Bộ môn đảm trách.

e) Đào tạo bậc đại học, cao đẳng ngành giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng.

g) Đào tạo và hợp tác đào tạo sau đại học các ngành thuộc Bộ môn quản lý khi đủ điều kiện.

2. Nhiệm vụ

   a) Tổ chức triển khai nhiệm vụ đào tạo và quản lý sinh viên:

- Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành thuộc Bộ môn quản lý;

- Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết học phần các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo;

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức đánh giá và hiệu chỉnh tài liệu phục vụ giảng dạy của Bộ môn;

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

- Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động;

b) Tổ chức triển khai nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế:

- Xây dựng các định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với tiềm năng và khả năng triển khai nghiên cứu của đội ngũ giảng viên thuộc Bộ môn;

- Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu gắn với đặt hàng nghiên cứu khoa học của Trường, doanh nghiệp, ngành, địa phương;

- Chủ động khai thác và tham gia thực hiện các đề tài, dự án trong khuôn khổ hợp tác quốc tế phù hợp với hoạt động nghiên cứu của đội ngũ giảng viên trong Bộ môn;

- Thực hiện các hoạt động gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ môn và tổ chức khoa học công nghệ ngoài Bộ môn.

      c) Tổ chức triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng:

- Tổ chức hoạt động chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ phát triển phong trào thể thao quần chúng;

- Xây dựng chương trình và đề xuất tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu cộng đồng phù hợp với chuyên môn - nghiệp vụ và thế mạnh của đội ngũ giảng viên thuộc Bộ môn;

- Tổ chức cho viên chức thuộc Bộ môn tham gia các hoạt động tình nguyện và ngày công tác xã hội phục vụ mục tiêu phát triển cộng đồng;

- Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên, Công đoàn trường và Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động TDTT trong toàn trường; tham gia huấn luyện các đội tuyển TDTT cho nhà trường.

d) Xây dựng các điều kiện đảm bảo hoạt động chuyên môn:

- Thực hiện công tác kế hoạch hóa và triển khai hoạt động hành chính, chuyên môn ở Bộ môn;

- Đề xuất quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng viên chức; đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Bộ môn. Phân công công tác và đánh giá viên chức thuộc Bộ môn;

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ làm việc của viên chức hành chính và giảng viên thuộc Bộ môn, đề xuất với Hiệu trưởng các biện pháp quản lý viên chức theo đúng quy định hiện hành;

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong Bộ môn; tham gia đánh giá viên chức quản lý cấp trường và viên chức quản lý ngang cấp theo kế hoạch của  nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của viên chức thuộc Bộ môn;

- Quản lý việc khai thác sử dụng cơ sở vật chất - thiết bị, phương tiện giảng dạy thực hành thuộc Bộ môn.

e) Vận động và tiếp nhận hỗ trợ của các doanh nghiệp, mạnh thường quân, tổ chức xã hội cho Quỹ học bổng "Đồng hành cùng sinh viên" và "Sinh viên tài năng". Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và đề xuất Hiệu trưởng trợ cấp khó khăn đột xuất, định kỳ hoặc trao học bổng tài năng cho sinh viên từ nguồn quỹ do các doanh nghiệp, các mạnh thường quân và tổ chức xã hội tài trợ.

f) Xây dựng đội ngũ tuyền truyền viên, tư vấn viên nắm vững mục tiêu, nội dung, phương thức đào tạo của trường; có kỹ năng tư vấn, thuyết phục để vừa thực hiện tốt công tác quảng bá hình ảnh trường, tư vấn tuyển sinh và tư vấn tâm lý, tư vấn về phương pháp học tập cho sinh viên.

g) Thực hiện các cuộc khảo sát, nắm bắt nhu cầu của sinh viên để xây dựng các chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên về học tập, rèn luyện, về đời sống, việc làm thêm và việc làm sau khi tốt nghiệp.

h) Tổ chức các hoạt động tiếp sức thi tuyển sinh, tiếp sức sinh viên nhập học; tư vấn về tâm lý và học tập cho sinh viên trong thời gian học tập tại trường.

i) Phối hợp với đoàn thể sinh viên trong triển khai Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện" theo kế hoạch của nhà trường.

 

 

 

Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng