Tag

CNNV;

Chia sẻ

Chức năng - Nhiệm vụ

07-03-2017

 1. Chức năng

Tổ chức triển khai nhiệm vụ đào tạo khối kiến thức giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng – an ninh; nghiên cứu khoa học; phục vụ cộng đồng; xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy khối kiến thức do Bộ môn đảm trách; tổ chức các hoạt động TDTT trong toàn trường.

2. Nhiệm vụ

a) Tổ chức triển khai nhiệm vụ đào tạo và quản lý sinh viên:

- Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành thuộc Bộ môn quản lý;

- Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết học phần các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo;

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức đánh giá và hiệu chỉnh tài liệu phục vụ giảng dạy của Bộ môn;

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

- Đào tạo bậc đại học, cao đẳng các ngành GDTC, GDQP;

- Đào tạo và hợp tác đào tạo các ngành thuộc Bộ môn quản lý khi đủ điều kiện.

- Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học teo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thi trường lao động;

- Tổ chức, quản lý các hoạt động tuyên truyền giáo dục sinh viên thuộc Bộ môn theo chương trình, khung kế hoạch đào tạo của Trường;

- Quản lý nền nếp học tập và việc thực hiện quy chế đào tạo, đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên thuộc Bộ môn;

- Tổ chức xét đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập, học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên Bộ môn.

b) Tổ chức triển khai nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế:

- Xây dựng các định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với tiềm năng và khả năng triển khai nghiên cứu của đội ngũ giảng viên thuộc Bộ môn;

- Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu gắn với đặt hàng nghiên cứu khoa học của Trường, doanh nghiệp, ngành, địa phương;

- Chủ động khai thác và tham gia thực hiện các đề tài, dự án trong khuôn khổ hợp tác quốc tế phù hợp với hoạt động nghiên cứu của đội ngũ giảng viên trong Bộ môn;

- Thực hiện các hoạt động gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ môn và tổ chức khoa học công nghệ ngoài Bộ môn.

      c) Tổ chức triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng:

- Tổ chức hoạt động chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ phát triển cộng đồng;

- Xây dựng chương trình và đề xuất tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu cộng đồng phù hợp với chuyên môn - nghiệp vụ và thế mạnh của đội ngũ giảng viên thuộc Bộ môn;

- Tổ chức cho viên chức thuộc Bộ môn tham gia các hoạt động tình nguyện và ngày công tác xã hội phục vụ mục tiêu phát triển cộng đồng;

- Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên, Công đoàn trường và Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động TDTT trong toàn trường; huấn luyện các đội tuyển TDTT cho nhà trường.

d) Xây dựng các điều kiện đảm bảo hoạt động chuyên môn:

- Thực hiện công tác kế hoạch hóa và triển khai hoạt động hành chính, chuyên môn ở Bộ môn;

- Đề xuất quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng viên chức; đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Bộ môn. Phân công công tác và đánh giá viên chức thuộc   Bộ môn;

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ làm việc của viên chức hành chính và giảng viên thuộc Bộ môn, đề xuất với Hiệu trưởng các biện pháp quản lý viên chức theo đúng quy định hiện hành;

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong Bộ môn; tham gia đánh giá viên chức quản lý cấp trường và viên chức quản lý ngang cấp theo kế hoạch của  nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của viên chức thuộc Bộ môn;

- Quản lý việc khai thác sử dụng cơ sở vật chất - thiết bị, phương tiện giảng dạy thực hành thuộc Bộ môn.

Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng