Chia sẻ

VĂN BẢN GDTC-QP

20-12-2015

VĂN BẢN GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG

STT SỐ VĂN BẢN CHÚ THÍCH
1 1384/ BGDĐT – CTHSSV  Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao.
2 13/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh
3 11/2015/NĐ-CP Nghị định quy định về Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường
4 51/2012/QĐ-TTg Quyết định quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên Thể dục thể thao
5 53/2008/QĐ-BGDĐT

Quyết định ban hành về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên

6 25/2015/TT-BGDĐT Thông tư quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ Đại học 
7 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC Thông tư liên tịch quy định chế độ , chính sách đối với cán bộ quản lý , giáo viên, giảng viên Giáo dục Quốc phòng và An ninh

 

 

 

 

 

Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng