Chia sẻ

Lý lịch khoa học Giảng viên các Bộ môn

05-12-2018

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN CÁC BỘ MÔN

 

A - BỘ MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA  MÁC – LÊNIN

1/ Thầy Phan Văn Nhẫn

 • Chức vụ: Thư ký hội đồng Trường
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Chức danh: Giảng viên chính
 • Năm sinh: 16/9/1954
 • Quê quán: Tiền Giang
 • Điện thoại: 0913834222
 • Email: phanvannhan@tgu.edu.vn
 • Các công trình nghiên cứu khoa học:

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

Chưa cập nhật

 

 

 

 

2/ Cô Cao Thị Tuyết Loan

 • Chức vụ: Trưởng Bộ môn, Tổ trưởng Công đoàn, Chi ủy viên CB
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: Triết học
 • Chức danh: Giảng viên
 • Năm sinh: 25/1/1981
 • Quê quán: Tiền Giang
 • Điện thoại: 0919221190
 • Email: caothituyetloan@tgu.edu.vn
 • Các công trình nghiên cứu khoa học:

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 1.  

Vấn đề đạo đức sinh viên trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

 1.  

Tổng luận

Tác giả

 1.  

Ảnh hưởng của Nho học đối với nền giáo dục phong kiến Việt Nam

 1.  

Tổng luận

Tác giả

 1.  

Một số góp ý cho Giáo trình những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

 1.  

Tham luận khoa học

Tác giả

 1.  

Những đặc trưng cơ bản của tư tưởng triết học Việt Nam trước khi du nhập Chủ nghĩa Mác – Lênin

 1.  

Thông tin Khoa học – Công nghệ Trường Đại học Tiền Giang

Tác giả

 1.  

Về ba vấn đề gây tranh luận trong tư tưởng Việt Nam trong thế kỷ XIX

 1.  

Thông tin Khoa học – Công nghệ Trường Đại học Tiền Giang

Tác giả

 1.  

Những yếu tố triết học trong ca dao Tiền Giang

 1.  

Thông tin Khoa học – Công nghệ Trường Đại học Tiền Giang

Tác giả

 1.  

Những giá trị của văn hóa dân gian Tiền Giang

 1.  

Thông tin Khoa học – Công nghệ Trường Đại học Tiền Giang

Tác giả

 

3/ Cô Lê Thị Son

 • Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Khoa 
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Chủ nghĩa biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử
 • Chức danh: Giảng viên
 • Năm sinh: 1/2/1981
 • Quê quán: Tiền Giang
 • Điện thoại: 0989250281
 • Email: lethison@tgu.edu.vn
 • Các công trình nghiên cứu khoa học:

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Tính triết học trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt ở Nam Bộ

2008

Luận văn Thạc sĩ

Tác giả

2

Lịch sử Đảng bộ xã Thành Công – Gò Công Tây – Tiền Giang.

2014

Trường

Thành viên

3

Lịch sử Đảng bộ xã Ngũ Hiệp – Cai Lậy – Tiền Giang.

2015

Trường

Thành viên

4

Tín ngưỡng dân gian của cộng đồng người Việt và ảnh hưởng của nó trong đời sống tinh thần của nhân dân tỉnh Tiền Giang.

2015

Luận án Tiến sĩ

Tác giả

5

Nét đẹp văn hóa trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt ở Nam Bộ

2011

Tạp chí Khoa học công nghệ Trường Đại học Tiền Giang

Tác giả

6

Dấu ấn của Phật giáo Tiểu thừa trong đời sống của người Khmer Nam Bộ

2012

Tạp chí Khoa học công nghệ Trường Đại học Tiền Giang

Tác giả

7

Một số khác biệt trong phong tục thờ cúng tổ tiên của ba miền Nam – Trung – Bắc ở nước ta

2014

Tạp chí Phát triển Nhân lực của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả

8

Điểm tương đồng và khác biệt giữa tín ngưỡng, tín ngưỡng dân gian và tôn giáo

2014

Tạp chí Phát triển Nhân lực của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả

9

Một vài kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Tiền Giang

2014

Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Trường Đại học Tiền Giang

Tác giả

10

Gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy triết học Mác – Lênin thông qua việc sử dụng ca dao, tục ngữ, thơ ca Việt Nam

2014

Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Trường Đại học Tiền Giang

Tác giả

11

Vai trò của giảng viên trong việc nâng cao năng lực tự học của sinh viên. Vận dụng trong giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin tại trường Đại học Tiền Giang.

2015

Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Trường Đại học Tiền Giang

Tác giả

 

4/ Thầy Nguyễn Trung Hiếu

 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: Triết học
 • Chức danh: Giảng viên
 • Năm sinh: 12/12/1984
 • Quê quán: Tiền Giang
 • Điện thoại: 0902381063
 • Email: nguyentrunghieu@tgu.edu.vn
 • Các công trình nghiên cứu khoa học:

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 1.  

 Ý thức thẩm mỹ và vấn đề giáo dục ý thức thẩm mỹ cho sinh viên các trường đại học ở đồng bằng song Cửu Long hiện nay

 1.  

Luận văn Thạc sĩ

Tác giả

 1.  

Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng nhân dân xã Phú Thạnh – huyện Tân Phú Đông

 1.  

 

Tác giả

 1.  

Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng nhân dân xã Phú Đông – huyện Tân Phú Đông

 1.  

 

Tác giả

 1.  

Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng nhân dân xã Phú Tân – huyện Tân Phú Đông

 1.  

 

Tác giả

 1.  

Góp phần tìm hiểu nền văn hóa thẩm mỹ hiện nay

 1.  

Thông tin KHCN ĐH Tiền Giang

Tác giả

 1.  

Các khuynh hướng cơ bản tiếp cận cái đẹp trong lịch sử mỹ học trước Mác

 1.  

Thông tin KHCN ĐH Tiền Giang

Tác giả

 1.  

Bàn về lối sống và xây dựng lối sống văn hóa ở xã hội ta hiện nay

 1.  

Sở GD & ĐT Tiền Giang

Tác giả

 1.  

Nhận thức của cá nhân về vấn đề đạo đức cách mạng người cán bộ trong tác phẩm Đường kách mệnh

 1.  

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Trường

Tác giả

 1.  

Bàn về thói quen đọc và kỹ năng đọc của sinh viên Đại học Tiền Giang hiện nay

 1.  

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Trường

Tác giả

 1.  

Một vài suy nghĩ về đổi mới phương pháp giảng dạy học phần “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin”

 1.  

Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường

Tác giả

 1.  

Nhận thức sự quan trọng và  cần thiết của việc “giáo dục đạo đức cách mạng” cho thanh niên trong Di chúc của Hồ Chí Minh

 1.  

Tham luận Tọa đàm khoa học

Tác giả

 1.  

Kinh nghiệm hình thành và phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu của Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin tại Trường Đại học Tiền Giang

 1.  

Kỷ yếu hội thảo khoa học

Tác giả

 1.  

Đổi mới giảng dạy Lý luận chính trị theo định hướng hình thành và phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên trường Đại học Tiền Giang – những việc đã thực hiện và kết quả đạt được trong thời gian qua (trường hợp học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin)

 1.  

Tham luận tại Hội thảo khoa học

Tác giả

 

5/ Cô Nguyễn Thị Thảo

 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: Triết học
 • Chức danh: Giảng viên
 • Năm sinh: 28/12/1979 
 • Quê quán: Nghệ An
 • Điện thoại: 0983540902
 • Email: nguyenthithao@tgu.edu.vn
 • Các công trình nghiên cứu khoa học:

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Ý nghĩa của việc thờ cúng tổ tiên trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

 

 

Tác giả

2

Ảnh hưởng của đạo đức trong gia đình truyền thống ở Việt Nam hiện nay

 

 

Tác giả

 

B - BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, ĐLCMCĐCSVN

1/ Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng

 • Chức vụ: Trưởng Bộ môn
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: Chính trị học
 • Chức danh: Giảng viên
 • Năm sinh: 17/1/1977
 • Quê quán: Bến Tre
 • Điện thoại: 0919538333
 • Email: nguyenthithuyhang@tgu.edu.vn
 • Các công trình nghiên cứu khoa học:

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Sử dụng PP dạy học tích cực trong giảng dạy và hoc ở Trường ĐH TG

2012

Hội thảo KH cấp Trường

Tác giả

2

Trao đổi một số kinh nghiệm đổi mới phương pháp đánh giá tự học của sinh viên ở Trường Đại học Tiền Giang trong giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

5/2015

 

Hội thảo KH cấp Trường

Tác giả

3

Lịch sử Đảng bộ xã Thành Công (1930-2010)

2015

Lịch sử địa phương

Tác giả

 

2/ Cô Lê Thị Ánh Vân

 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: Chính trị học
 • Chức danh: Giảng viên
 • Năm sinh: 10/11/1982
 • Quê quán: Tiền Giang
 • Điện thoại: 01249892320
 • Email: lethianhvan@tgu.edu.vn
 • Các công trình nghiên cứu khoa học:

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Bác Hồ với thiếu nhi Việt Nam

2011

Thông tin Mỹ Tho

Tác giả

2

Quan điểm, tấm gương Hồ Chí Minh về học tập suốt đời

2011

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục & Đào tạo, Nhà xuất bản Lao động - xã hội

Tác giả

3

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào-Tư tưởng chiến lược, đỉnh cao của nghệ thuật kết thúc chiến tranh

2012

Thông tin Khoa học – Công nghệ Trường Đại học Tiền Giang, ISSN 1859-4530

Tác giả

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam qua tác phẩm "Đường kách mệnh."

2012

Hội thảo khoa học: "Tác phẩm Đường Cách mệnh với cách mạng Việt Nam - Những vấn đề lí luận và thực tiễn"

Tác giả

5

Vài kinh nghiệm trong kiểm tra, đánh giá việc tự học học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang

2015

Kỷ yếu hội thảo khoa học "Hoạt động tự học, tự nghiên cứu của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang: Thực trạng và giải pháp"

Tác giả

 

3/ Thầy Đoàn Văn Re

 • Chức vụ: Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Chức danh: Giảng viên
 • Năm sinh: 05/07/1986
 • Quê quán: Bến Tre
 • Điện thoại: 0949101829
 • Email: doanvanre@tgu.edu.vn
 • Các công trình nghiên cứu khoa học:

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Một vài ý kiến về Giáo trình môn học “Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin”.

11/2010

Tham luận khoa học - Trường ĐH Tiền Giang

Tác giả

2

Một số hạn chế trong việc tuyển dụng và quản lý lao động ở nước ta hiện nay.

1/2011

Bài báo khoa học – Thông tin KHCN Trường ĐH Tiền Giang

Tác giả

3

“Tác phong công nghiệp” của người lao động trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay.

11/2011

Bài báo khoa học – Thông tin KHCN Trường ĐH Tiền Giang

Tác giả

4

Đổi mới phương thức tư duy thích ứng với sự thay đổi.

5/2012

Bài báo khoa học – Thông tin KHCN Trường ĐH Tiền Giang

Tác giả

5

Tăng trưởng xanh – Xu thế phát triển tất yếu ở Việt Nam hiện nay.

11/2012

Bài báo khoa học – Thông tin KHCN Trường ĐH Tiền Giang

Tác giả

6

Một số vấn đề phương pháp luận trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy các học phần lý luận chính trị ở Trường ĐH Tiền Giang.

11/2012

Kỷ yếu hội thảo cấp trường

Tác giả

7

Từ “Tư cách người cách mệnh” nghĩ về văn hoá Đảng.

11/2012

Tham luận khoa học - Trường ĐH Tiền Giang

Tác giả

8

Tạo hứng thú của người học thông qua ngôn ngữ cơ thể.

5/2014

Tham luận cấp trường

Tác giả

9

Di chúc Hồ Chí Minh – Ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam hôm nay và mai sau.

12/2014

Tham luận khoa học –

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang

Tác giả

10

Tự học – Yếu tố quyết định chất lượng đào tạo

5/2015

Tham luận cấp trường

Tác giả

 

4/ Cô Võ Thị Diệu

 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: Chính trị học
 • Chức danh: Giảng viên
 • Năm sinh: 31/12/1978
 • Quê quán: Tiền Giang
 • Điện thoại: 0986210170
 • Email: vothidieudhtg@gmail.com
 • Các công trình nghiên cứu khoa học:

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

Chưa cập nhật

 

 

 

 

Khoa Lý luận chính trị