Chia sẻ

Lý lịch khoa học Giảng viên các Bộ môn

19-09-2016

A - BỘ MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA  MÁC - LÊNIN

1/  Thạc sĩ Ngô Văn Vàng  - Q. Trưởng Khoa – Giảng viên

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2/ Tiến sĩ Phan Văn Nhẫn – Thư ký HĐ Trường – Giảng viên chính

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

3/ Thạc sĩ Cao Thị Tuyết Loan – Trưởng Bộ môn – Giảng viên

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Ngày, tháng, năm sinh:  25/1/1981                      Nơi sinh: Tiền Giang

Quê quán: Dưỡng Điềm, Châu Thành, TG           Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:   Thạc sĩ                                      Năm, nước nhận học vị: 2010

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên           Năm bổ nhiệm: 2009

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên  Khoa Lý luận chính trị

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Tiền Giang

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 301B Chung cư, Khu phố 1, Phường 6, TP.Mỹ Tho, TG   

DĐ: 0919.221.190        

Email: caothituyetloan@tgu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Ngành học: Giáo dục chính trị

Nước đào tạo: Việt Nam                                       Năm tốt nghiệp: 2004

2. Sau đại học

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Triết học        Năm cấp bằng:  2010    

Nơi đào tạo: Trường ĐH KHXHNV, TP. HCM

Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Đạo đức của CB Đảng viên trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.

3. Ngoại ngữ:

C tiếng Anh

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Năm 2004 – 7/2009

8/2009

9/2009 đến nay

Trường THPT Dưỡng Điềm

Trường THPT Trần Hưng Đạo

Trường ĐH Tiền Giang

Giáo viên

Giáo viên

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

- Cao Thị Tuyết Loan, Vấn đề đạo đức sinh viên trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, Tổng luận, 2010.

- Cao Thị Tuyết Loan, Ảnh hưởng của Nho học đối với nền giáo dục phong kiến Việt Nam, Tổng luận, 2010.

- Cao Thị Tuyết Loan, Một số góp ý cho Giáo trình những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tham luận khoa học, 2010.

- Cao Thị Tuyết Loan, Những đặc trưng cơ bản của tư tưởng triết học Việt Nam trước khi du nhập Chủ nghĩa Mác – Lênin, Thông tin Khoa học – Công nghệ Trường Đại học Tiền Giang, 2011.

- Cao Thị Tuyết Loan, Về ba vấn đề gây tranh luận trong tư tưởng Việt Nam trong thế kỷ XIX, loại C, bài báo tham gia Thông tin Khoa học – Công nghệ Trường Đại học Tiền Giang, 2011.

- Cao Thị Tuyết Loan, Những yếu tố triết học trong ca dao Tiền Giang, bài báo tham gia Thông tin Khoa học – Công nghệ Trường Đại học Tiền Giang, 2012.

- Cao Thị Tuyết Loan, Những giá trị của văn hóa dân gian Tiền Giang, bài báo tham gia Thông tin Khoa học – Công nghệ Trường Đại học Tiền Giang, 2012.

4/ Tiến sĩ Lê Thị Son – Phó Trưởng Khoa – Giảng viên

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Ngày sinh: 01/02/1981       Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Gò Công Tây - Tiền Giang     

Quê quán: Bình Phú - Bình Phục Nhứt – Chợ Gạo -Tiền Giang

Học hàm, học vị: Thạc sĩ.

Địa chỉ thường trú: Bình Phú – Bình Phục Nhứt – Chợ Gạo – Tiền Giang

Địa chỉ liên lạc    : Bình Phú – Bình Phục Nhứt – Chợ Gạo – Tiền Giang

Điện thoại: 0989.250281

Đơn vị công tác: Trường Đại học Tiền Giang

 Ngạch viên chức hiện tại: Giảng viên

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành học: Giáo dục Chính trị        

Nước đào tạo: Việt Nam                             Năm tốt nghiệp: 2004

Bằng đại học 2: Ngữ văn Anh           Năm tốt nghiệp: 2014

  1. Sau đại học

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Triết     Năm cấp bằng: 2009.

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 01/10/2004 đến 31/11/2010

Trường Trung học phổ thông Chợ Gạo

Giảng dạy

Từ 01/12/2010 đến nay

Trường Đại học Tiền Giang

Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Tính triết học trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt ở Nam Bộ

2008

Luận văn Thạc sĩ

Tác giả

2

Lịch sử Đảng bộ xã Thành Công – Gò Công Tây – Tiền Giang.

2014

Trường

Thành viên

3

Lịch sử Đảng bộ xã Ngũ Hiệp – Cai Lậy – Tiền Giang.

2015

Trường

Thành viên

4

Tín ngưỡng dân gian của cộng đồng người Việt và ảnh hưởng của nó trong đời sống tinh thần của nhân dân tỉnh Tiền Giang.

2015

Luận án Tiến sĩ

Tác giả

  1. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Tên tạp chí

1

Nét đẹp văn hóa trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt ở Nam Bộ

2011

 Tạp chí Khoa học công nghệ Trường Đại học Tiền Giang

2

Dấu ấn của Phật giáo Tiểu thừa trong đời sống của người Khmer Nam Bộ

2012

Tạp chí Khoa học công nghệ Trường Đại học Tiền Giang

3

Một số khác biệt trong phong tục thờ cúng tổ tiên của ba miền Nam – Trung – Bắc ở nước ta

2014

Tạp chí Phát triển Nhân lực của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

4

Điểm tương đồng và khác biệt giữa tín ngưỡng, tín ngưỡng dân gian và tôn giáo

2014

Tạp chí Phát triển Nhân lực của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

5

Một vài kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Tiền Giang

2014

 Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Trường Đại học Tiền Giang

6

Gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy triết học Mác – Lênin thông qua việc sử dụng ca dao, tục ngữ, thơ ca Việt Nam

2014

Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Trường Đại học Tiền Giang

7

Vai trò của giảng viên trong việc nâng cao năng lực tự học của sinh viên. Vận dụng trong giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin tại trường Đại học Tiền Giang.

2015

Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Trường Đại học Tiền Giang

5/ Thạc sĩ Nguyễn Hải Đăng – Giảng viên                 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Ngày, tháng, năm sinh: 30/01/1982            Nơi sinh: Châu Thành – Tiền Giang

Quê quán: Châu Thành – Tiền Giang                   Dân tộc: kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                      Năm, nước nhận học vị: 2015, Việt Nam.

Chức danh khoa học cao nhất: giảng viên Năm bổ nhiệm: 2008

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): giảng viên.

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Lý luận chính trị

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: tổ 12, ấp Long Tường – xã Long An – Châu Thành DĐ: 0908734702        

Email: nguyenhaidang@tgu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: chính quy.

Nơi đào tạo: đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Ngành học: Triết học    

Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2005

Bằng đại học 2: tiếng Anh                                    Năm tốt nghiệp: 2014

2. Sau đại học

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Triết học                  Năm cấp bằng: 2015

Nơi đào tạo: Học viện khoa học xã hội.

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

 

Mức độ sử dụng: khá

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2006 đến nay

Khoa lý luận chính trị - trường đại học Tiền Giang

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Lịch sử đảng bộ xã Bình Tân

2014 - 2015

Tỉnh

Thành viên

2

Quan điểm của Khổng Tử về giáo dục và việc đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay

2013 - 2015

Luận văn

Tác giả

2. Các công trình khoa học đã công bố

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Tên tạp chí

1

        Tìm hiểu chữ “Đạo” trong tư duy Triết học Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

   Thông tin khoa học công nghệ trường ĐHTG

2

       Từ quan điểm của Khổng Tử về “giáo dục và đạo đức con người” đến việc đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay

 

   Thông tin khoa học công nghệ trường ĐHTG

3

      Góp phần tìm hiểu tư tưởng triết học Vương Sung

 

    Thông tin khoa học công nghệ trường ĐHTG

4

     Góp phần tìm hiểu hình thái tôn giáo nguyên thủy

 

    Thông tin khoa học công nghệ trường ĐHTG

5

     Trần Nhân Tông với thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

 

    Thông tin khoa học công nghệ trường ĐHTG

6

     Nét tương đồng giữa đạo đức phật giáo và đạo đức dân tộc

 

     Thông tin khoa học công nghệ trường ĐHTG

7

Tìm hiểu chữ “Đạo” trong tư duy Triết học Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

     Thông tin khoa học công nghệ trường ĐHTG

6/ Thạc sĩ Nguyễn Trung Hiếu – Giảng viên

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC         

Ngày, tháng, năm sinh: 12/12/1984, Nơi sinh: xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh TG

Quê quán: ấp Tây Hòa, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang    

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                  Năm, nước nhận học vị: 2013

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên           Năm bổ nhiệm: 2008

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Lý luận chính trị

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: ấp Tây Hòa, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh TG

DĐ: 090. 2381. 063      

Email: nguyentrunghieu@tgu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy  

Nơi đào tạo: Đại học khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG TP.HCM

Ngành học: Triết học              

Nước đào tạo: Việt Nam                                      Năm tốt nghiệp: 2006

Bằng đại học 2: Cử nhân Tiếng Anh           Năm tốt nghiệp: 2014

2. Sau đại học

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Triết học        Năm cấp bằng: 2013

Nơi đào tạo: Đại học khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG TP.HCM

Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Ý thức thẩm mỹ và vấn đề giáo dục ý thức thẩm mỹ cho sinh viên các trường đại học ở đồng bằng song Cửu Long hiện nay

3. Ngoại ngữ:

1.  Anh văn

 

Mức độ sử dụng: Khá tốt

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

10/2006 - nay

Khoa Lý luận chính trị,

ĐH Tiền Giang

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1. Ý thức thẩm mỹ và vấn đề giáo dục ý thức thẩm mỹ cho sinh viên các trường đại học ở đồng bằng song Cửu Long hiện nay  (Luận văn Thạc sĩ Trường ĐH KHXH & NV TP.HCM – 2012).  Tác giả

2. Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng nhân dân xã Phú Thạnh – huyện Tân Phú Đông:  2016. Cấp Trường. Chủ nhiệm

3. Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng nhân dân xã Phú Đông – huyện Tân Phú Đông:  2016. Cấp Trường. Chủ nhiệm

4. Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng nhân dân xã Phú Tân – huyện Tân Phú Đông:  2016. Cấp Trường. Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1. Góp phần tìm hiểu nền văn hóa thẩm mỹ hiện nay (Thông tin KHCN ĐH Tiền Giang - 2009)

2. Các khuynh hướng cơ bản tiếp cận cái đẹp trong lịch sử mỹ học trước Mác (Thông tin KHCN của ĐHTG, 9/2011)

3. Bàn về lối sống và xây dựng lối sống văn hóa ở xã hội ta hiện nay (Sở GD & ĐT Tiền Giang - 2011)

4. Nhận thức của cá nhân về vấn đề đạo đức cách mạng người cán bộ trong tác phẩm Đường kách mệnh (Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Trường Đường kách mệnh – từ lý luận đến thực tiễn – 5/2012)

5. Bàn về thói quen đọc và kỹ năng đọc của sinh viên Đại học Tiền Giang hiện nay (Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Trường – 5/2013)

6. Một vài suy nghĩ về đổi mới phương pháp giảng dạy học phần “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” (Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường: "Vai trò của Tuổi trẻ TGU với đổi mới phương pháp dạy và học" – 5/2014)

7. Nhận thức sự quan trọng và  cần thiết của việc “giáo dục đạo đức cách mạng” cho thanh niên trong Di chúc của Hồ Chí Minh (Tham luận Tọa đàm khoa học do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị TG tổ chức – 11/2014)

8. Kinh nghiệm hình thành và phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu của Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin tại Trường Đại học Tiền Giang (Kỷ yếu hội thảo khoa học "Hoạt động tự học, tự nghiên cứu của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang: Thực trạng và giải pháp" – 5/2015)

9. Đổi mới giảng dạy Lý luận chính trị theo định hướng hình thành và phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên trường Đại học Tiền Giang – những việc đã thực hiện và kết quả đạt được trong thời gian qua (trường hợp học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin) – Tham luận tại Hội thảo khoa học TGU - 2016

7/ Thạc sĩ Nguyễn Thị Thảo – Giảng viên

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Ngày, tháng, năm sinh:  28/12/1979                    Nơi sinh: Nghệ An

Quê quán:   Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:   Thạc sĩ                                      Năm, nước nhận học vị: 2010

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên           Năm bổ nhiệm: 2005

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Bộ môn TTHCM

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Tiền Giang

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 366 Đoàn Thị Nghiệp, Trung An, TP.Mỹ Tho, TG

Điện thoại liên hệ:  NR:    073.3869118         , DĐ: 0983.540.902  

Email: nguyenthithao@tgu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm Huế

Ngành học: Giáo dục chính trị

Nước đào tạo: Việt Nam                                       Năm tốt nghiệp: 2003

2. Sau đại học

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Triết học        Năm cấp bằng:  2010    

Nơi đào tạo: Trường ĐH KHXHNV, TP. HCM

Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

3. Ngoại ngữ:

C tiếng Anh

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Năm 2004 đến nay

Trường CĐ CĐ TG

Trường ĐH TG

Giảng viên

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Tên tạp chí

1

Ý nghĩa của việc thờ cúng tổ tiên trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

 

 

2

Ảnh hưởng của đạo đức trong gia đình truyền thống ở Việt Nam hiện nay

 

 

 

 

 

B - BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, ĐLCMCĐCSVN

1/ Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng – Trưởng Bộ môn - Giảng viên

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Ngày 17 tháng 01 năm  1977  Nơi sinh:  Xã Tân Bình, Mỏ Cày, Bến Tre

Quê quán: Xã Tân Bình, Mỏ Cày, Bến Tre   Dân tộc:  Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ chính trị hoc.       Năm 2009,  nước nhận học vị:  Việt Nam

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa LLCT Trường ĐHTG

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 133/b2 ấp 3 xã Trung An, TP Mỹ Tho, TG    

Điện thoại liên hệ:  DĐ: 0919.538.333

Email: nguyenthithuyhang@tgu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: chính quy

Nơi đào tạo: Trường ĐH Cần Thơ

Ngành học: Lịch sử       

Nước đào tạo: Việt Nam                             Năm tốt nghiệp: 1999

Bằng đại học 2:                                 Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Hồ Chí Minh học    Năm cấp bằng: 2009

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng anh

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

9/ 1999 – 9/ 2010

Trường Chính Trị Bến Tre

Giảng viên

9/2010 – nay

Trường ĐH Tiền Giang

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Tên tạp chí

1

Sử dụng PP dạy học tích cực trong giảng dạy và hoc ở Trường ĐH TG

2012

Hội thảo KH cấp Trường

2

rao đổi một số kinh nghiệm đổi mới phương pháp đánh giá tự học của sinh viên ở Trường Đại học Tiền Giang trong giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tháng 5/2015

 

Hội thảo KH cấp Trường

3

Lịch sử Đảng bộ xã Thành Công (1930-2010)

2015

Lịch sử địa phương

 

2/ Thạc sĩ Lê Thị Ánh Vân – Giảng viên

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Ngày, tháng, năm sinh: 10-11-1982           Nơi sinh: Cai Lậy, Tiền Giang

Quê quán: Ấp Láng Biển, Xã Mỹ Phước Tây, Cai Lậy, Tiền Giang          

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                  Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Lý Luận chính trị

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 142B, Nguyễn Văn Giác, Phường 3, TP.Mỹ Tho, TG

Điện thoại liên hệ:  NR: 0733.879484 , DĐ: 0124 9892320  

Email: lethianhvan@tgu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy tập trung     

Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ

Ngành học: Sư phạm Ngữ văn

Nước đào tạo: Việt Nam                                      Năm tốt nghiệp: 2004

Bằng đại học 2: Cử nhân Tiếng Anh           Năm tốt nghiệp: 2014

2. Sau đại học

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Chính trị học Năm cấp bằng: 2012

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

10/2004-5/2008

Khoa Kinh tế-Xã hội, Trường CĐ Cộng đồng Tiền Giang (nay là Trường ĐH Tiền Giang)

Giáo vụ khoa

5/2008-12/2011

Khoa Lý luận chính trị, Trường ĐH Tiền Giang

Giáo vụ khoa

2012-6/2015

Khoa Lý luận chính trị, Trường ĐH Tiền Giang

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Tên tạp chí

1

Bác Hồ với thiếu nhi Việt Nam

2011

Thông tin Mỹ Tho

2

Quan điểm, tấm gương Hồ Chí Minh về học tập suốt đời

2011

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục & Đào tạo, Nhà xuất bản Lao động - xã hội

3

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào-Tư tưởng chiến lược, đỉnh cao của nghệ thuật kết thúc chiến tranh

2012

Thông tin Khoa học – Công nghệ Trường Đại học Tiền Giang, ISSN 1859-4530

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam qua tác phẩm "Đường kách mệnh."

2012

Hội thảo khoa học: "Tác phẩm Đường Cách mệnh với cách mạng Việt Nam - Những vấn đề lí luận và thực tiễn"

5

Vài kinh nghiệm trong kiểm tra, đánh giá việc tự học học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang

2015

Kỷ yếu hội thảo khoa học "Hoạt động tự học, tự nghiên cứu của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang: Thực trạng và giải pháp"

3/ Thac sĩ Đoàn Văn Re – Giảng viên

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Ngày, tháng, năm sinh: 05/7/1986.             Nơi sinh: Bến Tre.

Quê quán: An Định, Mỏ Cày Nam, Bến Tre.       Dân tộc: Kinh.

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): giảng viên.

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Lý luận Chính trị.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:               

Điện thoại liên hệ: DĐ: 0949101829.

Email: doanvanre@tgu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy.

Nơi đào tạo: Trường Đại học Đồng Tháp.

Ngành học: Giáo dục chính trị.                  

Nước đào tạo: Việt Nam.                                     Năm tốt nghiệp: 2009.

2. Sau đại học

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành:                       Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo: Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh.

 

Mức độ sử dụng: B.

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1/7/2009-31/7/2010

Đại học Đồng Tháp

Chuyên viên quản lý sinh viên

1/8/2010-nay

Đại học Tiền Giang

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Tên tạp chí

1

Một vài ý kiến về Giáo trình môn học “Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin”.

11/2010

Tham luận khoa học - Trường ĐH Tiền Giang

2

Một số hạn chế trong việc tuyển dụng và quản lý lao động ở nước ta hiện nay.

1/2011

Bài báo khoa học – Thông tin KHCN Trường ĐH Tiền Giang

3

“Tác phong công nghiệp” của người lao động trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay.

11/2011

Bài báo khoa học – Thông tin KHCN Trường ĐH Tiền Giang

4

Đổi mới phương thức tư duy thích ứng với sự thay đổi.

5/2012

Bài báo khoa học – Thông tin KHCN Trường ĐH Tiền Giang

5

Tăng trưởng xanh – Xu thế phát triển tất yếu ở Việt Nam hiện nay.

11/2012

Bài báo khoa học – Thông tin KHCN Trường ĐH Tiền Giang

6

Một số vấn đề phương pháp luận trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy các học phần lý luận chính trị ở Trường ĐH Tiền Giang.

11/2012

Kỷ yếu hội thảo cấp trường

7

Từ “Tư cách người cách mệnh” nghĩ về văn hoá Đảng.

11/2012

Tham luận khoa học - Trường ĐH Tiền Giang

8

Tạo hứng thú của người học thông qua ngôn ngữ cơ thể.

5/2014

Tham luận cấp trường

9

Di chúc Hồ Chí Minh – Ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam hôm nay và mai sau.

12/2014

Tham luận khoa học –

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang

10

Tự học – Yếu tố quyết định chất lượng đào tạo

5/2015

Tham luận cấp trường

4/ Thạc sĩ Võ Thị Diệu – Giảng viên

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Khoa Lý luận chính trị