Chia sẻ

Thông báo thu học phí các lớp liên kết

16-06-2016

 

 

 

 

 

        UBND TỈNH TIỀN GIANG                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Số :  09  /TB-ĐHTG                                        Tiền Giang, ngày 12  tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v nộp học phí  học kỳ 2 năm học 2015 - 2016  lớp ĐH VB2 Luật 2015, ĐH VB2 Luật 2014 đợt 1, ĐH VB2 Luật 2014 đợt 2, ĐH VB2 ngôn ngữ Anh 2015, Đại học LTSP Tiếng Anh 2014, ĐH VLVH Luật 2013

Căn cứ Công văn số 2383/ĐHCT-LKĐT ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Trường Đại học Cần Thơ về mức học phí hệ không chính qui năm 2015;

Trường Đại học Tiền Giang thông báo mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 của các lớp ĐH VB2 Luật 2015, ĐH VB2 Luật 2014 đợt 1, ĐH VB2 Luật 2014 đợt 2, ĐH VB2 ngôn ngữ Anh 2015,  ĐH LTSP Tiếng Anh 2014, ĐH VLVH Luật 2013 hệ vừa làm vừa học như sau:

Học phí học kỳ 2 (2015-2016): 4.270.000đ/học kỳ/học viên.

(Bốn triệu hai trăm bảy mươi ngàn đồng)

Đề nghị học viên của các lớp ĐH VB2 Luật 2015, ĐH VB2 Luật 2014 đợt 1, ĐH VB2 Luật 2014 đợt 2, ĐH VB2 ngôn ngữ Anh 2015, ĐH LTSP Tiếng Anh 2014, ĐH VLVH Luật 2013 hệ vừa làm vừa học đến Phòng Tài vụ của Trường nộp học phí đúng thời gian quy định cụ thể như sau:

  • Đợt 1: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/01/2016.
  • Đợt 2: Từ ngày 22/02/2016 đến hết ngày 04/03/2016.

Quá thời hạn nộp học phí nêu trên, học viên hoàn toàn chịu trách nhiệm liên quan đến vấn đề cấm học, cấm thi./.

                                                        

Nơi nhận :                                                                                                                                                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Phòng Giáo dục Thường xuyên;

- Học viên lớp ĐH VB2 Luật 2015;                                                                           (Đã ký)

- Học viên lớp ĐH VB2 Luật 2014 đợt 1;

- Học viên lớp ĐH VB2 Luật 2014 đợt 2;

- Học viên lớp ĐHVB2 Ngôn ngữ Anh 2015;

- Học viên lớp ĐH LTSP Tiếng Anh 2014;                                                            Võ Ngọc Hà

- Học viên lớp ĐH VLVH Luật 2013;

- Lưu: VT, TV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Tài vụ

Các tin khác :