.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Danh mục biểu mẫu hành chính

10-01-2017

UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Số: 1350/QĐ-ĐHTG

Tiền Giang, ngày 25  tháng 11  năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố biểu mẫu hành chính

thuộc thẩm quyền giải quyết của Trường Đại học Tiền Giang
____________________

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

 

Căn cứ Quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Công văn số 3624/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 154/KH-ĐHTG ngày 06 tháng 3 năm 2013 của Trường Đại học Tiền Giang về việc tổ chức rà soát quy trình quản lý chất lượng và biểu mẫu hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Công bố ban hành 60 biểu mẫu hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trường Đại học Tiền Giang (đính kèm danh mục).

1. Danh mục biểu mẫu hành chính nêu tại Quyết định này khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thì áp dụng theo quy định mới và phải cập nhật để công bố.

2. Biểu mẫu hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

3. Danh mục biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Quyết định này được đưa lên Website của trường để viên chức, học sinh, sinh viên tiện sử dụng.

Điều 2. Phòng Tổ chức - Hành chính có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong trường thường xuyên cập nhật Danh mục biểu mẫu hành chính của nhà trường để trình Hiệu trưởng công bố.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, các đơn vị, viên chức, học sinh, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 52/QĐ-ĐHTG, ngày 26 tháng 01 năm 2010 của Trường Đại học Tiền Giang.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

Q. HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3 (để thực hiện);

(Đã ký)     

- Lưu VT, P.TCHC.

Phan Văn Nhẫn 

 

 

 -------------------------------------------------

DANH MỤC

CÁC BIỂU MẪU HIỆU CHỈNH TRONG NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1350 /QĐ-ĐHTG ngày 25 tháng 11 năm 2013  của Trường Đại học Tiền Giang)
____________________

 

TT TÊN BIỂU MẪU ĐƠN VỊ SOẠN THẢO GHI CHÚ
I. BIỀU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN
1 Sổ đăng ký học tập P.QLĐT  
2a Đơn xin miễn học, miễn thi P.QLĐT  
2b Đơn xin chuyển điểm P.QLĐT  
3 Đơn xin gia hạn đóng học phí P.TV  
4 Đơn xin chuyển đổi học phần P.QLĐT  
5 Đơn xin rút học phần P.QLĐT  
6 Đơn xin hoãn thi kết thúc học phần TT.KT&ĐBCLGD  
7 Đơn xin dự thi kết thúc học phần lần 2 TT.KT&ĐBCLGD  
8 Đơn xin khiếu nại điểm TT.KT&ĐBCLGD  
9 Đơn xin làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp P.QLĐT  
10 Đơn xin học cùng lúc hai chương trình P.QLĐT  
11 Đơn xin xét tốt nghiệp P.QLĐT  
12 Đơn xin chuyển trường P.QLĐT  
13 Đơn xin nghỉ học và bảo lưu kết quả học tập (Đơn xin ngưng học và bảo lưu kết quả) P.QLĐT  
14 Đơn xin học lại P.QLĐT  
15 Đơn xin cấp bảng điểm (bản sao từ sổ gốc) P.QLĐT  
16 Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp (Áp dụng cho trường hợp bị mất bằng tốt nghiệp) P.QLĐT  
17 Đơn xin xác nhận đã học xong chương trình đào tạo P.QLĐT  
18 Đơn xin chuyển sang chương trình giáo dục khác P.QLĐT  
19 Đơn khiếu nại (Áp dụng cho các trường hợp khiếu nại theo quy định của pháp luật) P.TTPC  
20 Đơn xin hoàn trả học phí (Áp dụng đối với HS-SV khóa cũ) P.TV  
21 Đơn xin hoàn trả học phí và lệ phí đầu năm P.TV  
22 Đơn xin đăng ký dự kiểm tra cấp chứng chỉ TT.NN-TH  
23a Giấy xác nhận là SV hệ VL-VH để hoãn nghĩa vụ quân sự P.GDTX  
23b Đơn xin xác nhận P.GDTX  
24 Đơn xin cấp học bổng đồng hành cùng sinh viên TT.HTSV&QHDN  
25 Giấy xác nhận và cam kết trả nợ vay NHCSXH kèm biểu mẫu danh sách TT.HTSV&QHDN  
26 Đơn xin đăng ký học liên thông hệ chính quy P.QLĐT Ban hành mới
27 Đơn xin chấm phúc khảo cấp CCQG tin học TT.KT&ĐBCLGD Ban hành mới
28 Đơn xin chấm phúc khảo cấp CCQG Tiếng anh TT.KT&ĐBCLGD Ban hành mới
29 Đơn xin đăng ký dự kiểm tra cấp chứng nhận định hướng TOEIC nội bộ TT.KT&ĐBCLGD Ban hành mới
30 Đơn xin chấm phúc khảo (bậc TCCN) TT.KT&ĐBCLGD Ban hành mới
31 Đơn xin chấm phúc khảo tốt nghiệp TT.KT&ĐBCLGD Ban hành mới
32 Phiếu đánh giá rèn luyện của HSSV hệ chính quy tập trung P.CTCT&SV Ban hành mới
33 Phiếu đánh giá rèn luyện của HSSV liên thông P.CTCT&SV Ban hành mới
34 Giấy xác nhận là sinh viên đang học tại Trường (hệ chính quy) P.CTCT&SV Ban hành mới
35 Đơn xin trợ cấp xã hội P.CTCT&SV Ban hành mới
36a Đơn đề nghị miễn, giảm học phí P.CTCT&SV Ban hành mới
36b Bản cam kết P.CTCT&SV Ban hành mới
37 Giấy xác nhận vay vốn TT.HTSV&QHDN Ban hành mới
II. BIỀU MẪU DÀNH CHO CCVC
38 Đơn xin xác nhận là CBVC của trường P.TC-HC  
39 Giấy đi đường (Áp dụng cho viên chức đi công tác và đi học) P.TC-HC  
40 Đơn dự tuyển viên chức P.TC-HC Mẫu của Bộ
41 Đơn xin chuyển công tác ra ngoài trường P.TC-HC  
42 Giấy giới thiệu CCVC P.TC-HC  
43 Biên bản thanh lý hợp đồng P.TV  
44 Hợp đồng giảng dạy (hợp đồng thỉnh giảng) P.TV  
45 Phiếu yêu cầu chuyển EMS P.TC-HC  
46 Lý lịch CC,VC P.TC-HC Mẫu của Bộ
47 Kế hoạch công tác của viên chức giảng dạy P.TC-HC  
48 Kế hoạch công tác của viên chức hành chính P.TC-HC  
49 Mẫu thống kê kết quả nghiên cứu khoa học P.TC-HC Ban hành mới
50 Đơn xin chấm dứt hợp đồng làm việc P.TC-HC Ban hành mới
51 Đơn xin nghỉ việc không hưởng lương P.TC-HC Ban hành mới
52 Lý lịch tự thuật của viên chức P.TC-HC Ban hành mới
53 Báo cáo tháng P.TC-HC Ban hành mới
54 Báo cáo sơ kết học kỳ I P.TC-HC Ban hành mới
55 Mẫu thống kê hoạt động quan hệ quốc tế P.TC-HC Ban hành mới
56 Mẫu thống kê sĩ số học viên các lớp cao học P.TC-HC Ban hành mới
57 Mẫu thống kê kết quả tốt nghiệp các lớp cao học P.TC-HC Ban hành mới
58 Đơn xin thôi việc P.TC-HC Ban hành mới
59 Mẫu đăng ký coi thi kết thúc học phần TT.KT&ĐBCLGD Ban hành mới
60 Đơn xin đi nước ngoài P.TC-HC  Ban hành mới
III. CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO - THỐNG KÊ
61 Thống kê CSVC CSVC-P.QTTB  
62 Thống kê KQ NCKH NCKH-P.QHQT  
63 TK Quy mô HS-SV bậc ĐHCQ QMĐHCQ-P.CTCTSV  
64 TK Quy mô HS-SV bậc ĐH liên thông QM ĐHLT-P.CTCTSV  
65 TK Quy mô HS-SV bậc ĐH VL-VH QM ĐH VL-VH-P.CTCTSV  
66 TK Quy mô HS-SV bậc CĐCQ QM CĐCQ-P.CTCTSV  
67 TK Quy mô HS-SV bậc CĐ liên thông QM CĐLT-P.CTCTSV  
68 TK Quy mô HS-SV bậc CĐ VL-VH QM CĐVL-VH-P.CTCTSV  
69 TK Quy mô HS-SV bậc TCCN QM TCCN-P.CTCTSV  
70 TK KQ TN theo bậc đào tạo TN NAM-P.ĐT  
71 TN theo ngành ĐT  Bậc ĐH CQ TN ĐH CQ-P.ĐT  
72 TN theo ngành ĐT  Bậc CĐCQ TN CĐ CQ-P.ĐT  
73 TN theo ngành ĐT  Bậc TCCNCQ TN TCCN -P.ĐT  
74 TN theo ngành ĐT bậc ĐH VL-VH TN ĐH VL-VH-K.GDTX  
75 TN theo ngành ĐT bậc ĐH LT TN ĐH LT-P.ĐT  
76 TN theo ngành ĐT bậc CĐ LT TN CĐ LT-P.ĐT  
77 TN theo ngành ĐT bậc CĐ VL-VH TN CĐ VL-VH-P.ĐT  
78 TK KQ TN các lớp bồi dưỡng ngắn hạn TN BDNH-P.ĐT  
79 Báo cáo tình hình biến động nhân sự NL-P.TCCB  
80 TK trình độ chuyên môn CB, GV, Nhân viên TĐCBVC-P.TCCB  
81 TK số lượng GV theo đơn vị SLGV-P.TCCB  
82 TK trình độ GV theo khoa TĐGV-P.TCCB  
83 TK SL CBVC theo trình độ và hình thức lao động HTLĐ-P.TCCB  
84 TK số lượng giảng viên thỉnh giảng GVTG-KHOA  
85 Báo cáo xét điều kiện dự thi kết thúc học phần hệ ĐH, CĐ và TCCN XĐKDT-KHOA  

 

 

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Tổ chức - Hành chính