Chia sẻ

Giới thiệu Văn phòng khoa trực thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên

30-10-2017

Danh sách các thành viên trong văn phòng khoa như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

CN. Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Tổ Trưởng

2

CN. Nguyễn Văn Chí Tâm

Chuyên viên

Khoa Khoa học Tự nhiên