Tag

Chia sẻ

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP NGẮN HẠN

13-04-2016

UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 76 /TB-ĐHTG

Tiền Giang, ngày 08 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

Chiêu sinh các lớp ngắn hạn

 

 Căn cứ Quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-ĐHTG ngày 07/01/2016 của Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Khoa Kỹ thuật Công nghiệp;

Căn cứ nhu cầu của các Công ty, xí nghiệp, cá nhân về việc đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, xác định, nâng bậc thợ nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân hàng năm.

Trường Đại học Tiền Giang thông báo mở các lớp ngắn hạn:

- Lớp An toàn lao động, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường trong xây dựng.

- Lớp phòng cháy chữa cháy & phòng chống cháy nổ trong xây dựng.

- Lớp xác định bậc thợ 3/7, nâng bậc thợ 4/7 xây dựng

- Lớp xác định bậc thợ 3/7, nâng bậc thợ 4/7 hàn.

- Lớp xác định bậc thợ 3/7, nâng bậc thợ 4/7 điện công nghiệp.

- Lớp xác định bậc thợ 3/7, nâng bậc thợ 4/7 ô tô.

- Lớp xác định bậc thợ 3/7, nâng bậc thợ 4/7 may công nghiệp.

- Lớp đào tạo cấp chứng chỉ nghề ngắn hạn ngành may công nghiệp.

- Lớp cấp chứng nhận đào tạo ngắn hạn ngành may gia đình.

- Lớp cấp chứng nhận đào tạo ngắn hạn ngành lắp đặt, sửa chữa và bảo trì điện lạnh – điện công nghiệp.

I. Đối tượng chiêu sinh

- Người đã có đủ thời gian làm thợ các ngành Xây dựng – Hàn – Điện Công nghiệp từ 1,5 đến 2 năm nhưng chưa qua lớp đào tạo trong ngành (Học lớp xác định bậc thợ 3/7);

- Người có giấy chứng nhận bậc thợ 3/7 đã làm việc từ một năm  trở lên  (học lớp nâng bậc thợ 4/7);

- Người đã có bậc thợ 3/7, 4/7, 5/7 ngành xây dựng, kỹ sư xây dựng, kỹ thuật viên có nhu cầu học lớp: An toàn lao động, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường - lớp phòng cháy chữa cháy & phòng chống cháy nổ trong xây dựng

- Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên có nhu cầu học các lớp ngắn hạn ngành May công nghiệp, May gia đình, Lắp đặt, sửa chữa và bảo trì điện lạnh – điện công nghiệp.

II. Thời gian và địa điểm học

- Thời gian học: 

+ Lớp xác định bậc thợ: Lý thuyết (30 tiết) + Thực hành (30 tiết).

 + Lớp An toàn lao động, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường - lớp phòng cháy chữa cháy & phòng chống cháy nổ trong xây dựng: Lý thuyết (30 tiết).

+ Lớp chứng nhận nghề ngắn hạn ngành May công nghiệp, May gia đình, Lắp đặt sửa chữa và bào trì điện lạnh - điện công nghiệp: Lý thuyết (40 tiết) + Thực hành (80 tiết).

- Đăng ký ghi danh:

+ Văn phòng Khoa Kỹ thuật Công nghiệp (phòng F005 – tại Cơ sở chính) – Trường Đại học Tiền Giang (Số 119 Ấp Bắc – Phường 5 – TP. Mỹ  Tho – Tiền Giang).

+ Văn phòng BM Cơ khí (Cơ sở 1), Khoa Kỹ thuật Công nghiệp – Trường Đại học Tiền Giang (Km 1964 – Quốc lộ 1A – xã Long An – huyện Châu Thành – tỉnh Tiền Giang).

- Địa điểm học: Trường Đại học Tiền Giang (cơ sở chính, cơ sở 1) hoặc tại các Công ty xây dựng theo yêu cầu của Công ty.

III. Nội dung học

Học theo chương trình sơ cấp, chương trình Công nhân bậc thợ 3/7, 4/7 do Bộ Lao động – Thương binh Xã hội.

IV. Văn bằng, chứng chỉ  sau khi hoàn thành khóa học

Cấp giấy chứng nhận sau khi kết thúc khóa học bậc thợ 3/7, 4/7. Giấy chứng nhận An toàn lao động, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường - phòng cháy chữa cháy & phòng chống cháy nổ trong xây dựng, may gia đình, lắp ráp sửa chữa và bảo trì điện lạnh - điện công nghiệp. Cấp chứng chỉ nghề sơ cấp các lớp đào tạo ngắn hạn ngành may công nghiệp.

V. Học phí

Dự  kiến từ 850.000đ đến 1.200.000đ /01 học viên tùy theo bậc thợ và sĩ số lớp.

Dự kiến từ 800.000đ đến 1.000.000đ/01 học viên các lớp An toàn lao động, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường - lớp phòng cháy chữa cháy & phòng chống cháy nổ trong xây dựng.

Dự kiến từ 1.800.000đ đến 2.000.000đ/01 học viên các lớp May công nghiệp, May gia đình, Lắp đặt sửa chữa và bào trì điện lạnh - điện công nghiệp.

Riêng các lớp xác định bậc thợ; An toàn lao động, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường; lớp phòng cháy chữa cháy & phòng chống cháy nổ trong xây dựng có sĩ số học viên thấp hơn 15 nếu các cá nhân đơn vị có nhu cầu mở lớp thì sẽ thực hiện theo hình thức khoán trọn gói là 15.000.000đ/01 lớp.

Quý cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhu cầu học muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng Khoa Kỹ thuật Công nghiệp - Trường Đại học Tiền Giang qua số điện thoai 0736.250.200-140 hoặc liên hệ trực tiếp Ông Nguyễn Huỳnh Thi ĐT: 0918.422.567, Ông Hồ Văn Tính ĐT:0919.647.087, Ông Nguyễn Thanh Nguyên 01666.832.431 (Cơ sở chính).

                                                                                    

                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                      (đã ký)

 

                                                                                     Lê Hữu Hải

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp