Chia sẻ

Đào tạo các lớp ngắn hạn tại Trường Trung cấp Nghề khu vực Gò Công

20-04-2016

UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  86  /TB-ĐHTG

Tiền Giang, ngày  14  tháng  4 năm 2016


THÔNG BÁO

Chiêu sinh các lớp ngắn hạn 

 

 Căn cứ Quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-ĐHTG ngày 07/01/2016 của Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Khoa Kỹ thuật Công nghiệp;

Căn cứ nhu cầu của các Công ty, xí nghiệp, cá nhân về việc đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, xác định, nâng bậc thợ nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân hàng năm.

Trường Đại học Tiền Giang thông báo mở các lớp ngắn hạn tổ chức tại Trường Trung cấp nghề khu vực Gò Công, cụ thể các lớp như sau:

- Lớp An toàn lao động, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường trong xây dựng.

- Lớp phòng cháy chữa cháy & phòng chống cháy nổ trong xây dựng.

- Lớp xác định bậc thợ 3/7, nâng bậc thợ 4/7 xây dựng

- Lớp xác định bậc thợ 3/7, nâng bậc thợ 4/7 hàn.                                        

- Lớp xác định bậc thợ 3/7, nâng bậc thợ 4/7 điện công nghiệp.

- Lớp xác định bậc thợ 3/7, nâng bậc thợ 4/7 ô tô.

- Lớp xác định bậc thợ 3/7, nâng bậc thợ 4/7 may công nghiệp..

I. Đối tượng chiêu sinh

- Người đã có đủ thời gian làm thợ các ngành Xây dựng – Hàn – Điện Công nghiệp từ 1,5 đến 2 năm nhưng chưa qua lớp đào tạo trong ngành (học lớp xác định bậc thợ 3/7).

- Người có giấy chứng nhận bậc thợ 3/7 đã làm việc từ một năm  trở lên  (học lớp nâng bậc thợ 4/7).

- Người đã có bậc thợ 3/7, 4/7, 5/7 ngành xây dựng, kỹ sư xây dựng, kỹ thuật viên có nhu cầu học lớp: An toàn lao động, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường - lớp phòng cháy chữa cháy & phòng chống cháy nổ trong xây dựng.

II. Thời gian và địa điểm học

- Thời gian học: 

+ Lớp xác định bậc thợ: Lý thuyết (30 tiết) + Thực hành (30 tiết).

 + Lớp An toàn lao động, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường - lớp phòng cháy chữa cháy & phòng chống cháy nổ trong xây dựng: Lý thuyết (30 tiết).

- Địa điểm học: Trường Trung cấp nghề khu vực Gò Công hoặc tại các Công ty xây dựng theo yêu cầu của Công ty.

III Nội dung học

 Học theo chương trình sơ cấp, chương trình Công nhân bậc thợ 3/7, 4/7 của Bộ Lao động – Thương binh Xã hội.

IV. Văn bằng, chứng chỉ  sau khi hoàn thành khóa học

Kết thúc khóa học, học viên hoàn thành các học phần qui định sẽ được Trường Đại học Tiền Giang cấp “giấy chứng nhận” hoàn thành khóa học theo đúng các nội dung của các lớp học mà học viên đã đăng ký.

V. Học phí

Dự  kiến từ 1.100.000đ đến 1.400.000đ /01 học viên tùy theo bậc thợ và sĩ số lớp.

Dự kiến từ 900.000đ đến 1.200.000đ/01 học viên các lớp An toàn lao động, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường - lớp phòng cháy chữa cháy & phòng chống cháy nổ trong xây dựng.

Riêng các lớp có sĩ số học viên thấp hơn 15 nếu các cá nhân đơn vị có nhu cầu mở lớp thì sẽ thực hiện theo hình thức khoán trọn gói là 20.000.000đ/01 lớp.

VI. Thời gian đăng ký và ghi danh

- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/5/2016.    

- Phòng đào tạo Trường Trung cấp nghề khu vực Gò Công – Thị xã Gò Công – Tỉnh Tiền Giang (Số 26/1 Võ Thị Lớ - Khu Phố 5 – Phường 4 – Thị Xã Gò Công – Tiền Giang), điện thoại: 0733.514416

 

                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                 
                                                                                                                  (đã ký)

 

                                                                                     Nguyễn Quang Khải

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp