Tag

Chia sẻ

Lời dạy của Bác về thanh niên

22-04-2016

LỜI DẠY CỦA BÁC ĐỐI VỚI THANH NIÊN

 

1. “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”

(Thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến,

tháng 1-1946)

2. “Non song Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”

(Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường, tháng 9-1946)

3. “Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc chuẩn bị cái tương lai đó”

(Thư gửi Thanh niên Việt Nam, 1947)

4. “Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm”

(Nói với đơn vị Thanh niên xung phong,

tháng 9-1950)

5. “Huy hiệu của thanh niên là “Tay cầm cờ đỏ tiến lên”. Ý nghĩa của nó là thanh niên phải xung phong gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng. Thanh niên phải thành một lực lượng to lớn và vững chắc trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc, đồng thời phải vui vẻ và hoạt bát”.

(4-1951)

6. “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”

(Nói chuyện với bộ đội tại Đền Hùng (Vĩnh Phú),

trước ngày tiếp quản Hà Nội, 1954)

7. “Thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc. Dân tộc bị nô lệ thì thanh niên cũng bị nô lệ. Dân tộc được giải phóng thì thanh niên mới được tự do. Vì vậy, thanh niên phải hăng hái tham gia vào cuộc đấu tranh của dân tộc.

Nhiệm vụ chính của thanh niên học sinh là học… Học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh, tức là để làm tròn nhiệm vụ người chủ của nước nhà”.

(18-12-1954)

8. “Thanh niên phải có tinh thần và gan dạ sáng tạo, cần phải có chí hăng hái và tinh thần tiến lên, vượt mọi khó khăn, gian khổ để tiến mãi không ngừng”

(Bài nói tại buổi lễ khai mạc trường Đại học nhân dân Việt Nam,

ngày 19-01-1955)

9. “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”

Những điều nên chống: Thanh niên cần phải chống tâm lý tự tư tự lợi, chỉ lo lợi ích riêng và sinh hoạt riêng của mình. Chống tâm lý ham sung sướng và tránh khó nhọc. Chống thói xem khinh lao động, nhất là lao động chân tay. Chống lười biếng, xa xỉ. Chống cách sinh hoạt ủy mị. Chống kiêu ngạo, giả dối, khoe khoang”

(Nói chuyện tại buổi lễ khai mạc Trường Đại học nhân dân Việt Nam,

ngày 19-1-1955)

10. “Muốn tiền đồ mình vẻ vang, nhất định vẻ vang, thì phải làm cho tiền đồ của Tổ quốc của dân tộc vẻ vang, phải gắn liền tiền đồ của riêng mình với tiền đồ cả dân tộc, cả giai cấp, không thể tách riêng được”.

(Bác nói với đảng viên và đoàn viên thanh niên Lao động Hải Phòng,

ngày 30-5-1957)

11. “Đoàn Thanh niên Lao động phải là cánh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức và giáo dục thế hệ thanh niên và nhi đồng thành những chiến sĩ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”

(Ba mươi năm hoạt động của Đảng

[Tạp chí những vấn đề hòa bình và chủ nghĩa xã hội số 2, năm 1960])

12. “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

(Báo cáo tại hội nghị chính trị đặc biệt, ngày 27-3-1964)

13. “Giáo dục thanh niên không thể tách rời mà phải liên hệ chặt chẽ với những cuộc đấu tranh của xã hội”.

(Nói ở hội nghị bồi dưỡng chỉnh huấn do Trung ương triệu tập,

từ ngày 22 đến 26-11-1965)

14. “ĐOÀN VIÊN VÀ THANH NIÊN ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”

(Di chúc, 1969)

Khoa Lý luận chính trị