Chia sẻ

Lý lịch khoa học

05-06-2019

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

TS. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng,

Kiêm nhiệm Trưởng Phòng

Quản lý, điều hành

2

TS. Cao Nguyên Thi

Phó Trưởng phòng

Quản lý, điều hành

3

TS. Nguyễn Thanh Trang

Phó Trưởng phòng

Phụ trách Hợp tác quốc tế

4

Ths. Trần Ngọc Ẩn

Chuyên viên

Phụ trách Liên kết Sau đại học

5

CN. Phan Thị Ngọc Diễm

Chuyên viên

Văn thư

6

CN. Đặng Như Ngà

Chuyên viên

Phụ trách NCKH CBVC và SV

7

TS. Trần Thanh Phong

Giảng viên

Phụ trách Tạp chí Khoa học

Hội nghị/Hội thảo Khoa học

Hợp tác quốc tế Khối tiếng Pháp, Website

8

CN. Phạm Quốc Thịnh

Chuyên viên

Phụ trách Hợp tác quốc tế Khối tiếng Anh

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế