Chia sẻ

Lý lịch khoa học

24-11-2017

STT Họ và Tên Chức vụ
1 TS. Ngô Thị Thanh Trưởng phòng
2 NCS. Nguyễn Thanh Trang Giảng viên
3 Ths. Trần Ngọc Ẩn Chuyên viên
4 CN. Phan Thị Ngọc Diễm Chuyên viên
5 CN. Đặng Như Ngà Chuyên viên
6 Ths. Mai Thị Kim Truyện Chuyên viên
7 TS. Trần Thanh Phong Giảng viên
8 CH. Phạm Quốc Thịnh Chuyên viên

 

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế