.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch thi lớp DHVLVH ngữ văn 15 và ĐHVLVH Toán 15 (Long An)

19-08-2016

 

LỊCH THI LỚP ĐHVLVH NGỮ VĂN 15 VÀ ĐHVLVH TOÁN 15 (LONG AN)
Từ ngày 20/8/2016 đến 21/8/2016
Địa điểm thi: Trường Cao đẳng Sư phạm Long An 

Thứ

Ngày

Giờ

Lớp SV

Mã HP

STC

Tên học phần

SL SV

SL SV/
phòng thi

Phòng thi

Đơn vị tổ chức thi

Ghi chú

7

20/8/2016

7g30

ĐH VLVH NGỮ VĂN 15

05322

 

Văn học phương Tây 1

44

22

C6

TT KT&ĐBCLGD

 

22

C7

 

13g30

ĐH VLVH NGỮ VĂN 15

14322

2

Văn học VN TK X-XIX

44

22

C6

 

22

C7

 

CN

21/8/2016

7g30

ĐH VLVH TOÁN 15

08153

3

Giải tích 1

26

25

C5

 

ĐH VLVH NGỮ VĂN 15

05552

2

Nghệ thuật học và văn học

44

22

C6

 

22

C7

 

13g30

ĐH VLVH TOÁN 15

08493

3

Đại số học đại cương

26

25

C5

 

ĐH VLVH NGỮ VĂN 15

14332

2

Văn học VN trung đại - GĐ 3

44

22

C6

 

22

C7

 

Ghi chú: Phòng Hội đồng thi C4

'Sinh viên theo dõi lịch thi được thông báo tại: Trường CĐSP Long An và trên Website www.tgu.edu.vn 

TM. HỘI ĐỒNG THI KTHP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  
(đã ký)           
HiỆU TRƯỞNG