Chia sẻ

Kế hoạc tổ chức in và phát hành tài liệu giảng dạy của giảng viên Năm học 2016-2017

19-09-2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
TRUNG TÂM THÔNG TIN -THƯ VIỆN
__________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________
Số: 75/KH-TT-TV Tiền Giang, ngày 23  tháng 8  năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức in và phát hành tài liệu giảng dạy của giảng viên

Năm học 2016-2017

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2016-2017, được sự phân công của Ban Giám hiệu Trường Đại học Tiền Giang, Trung tâm Thông tin – Thư viện xây dựng Kế hoạch in và phát hành tài liệu giảng dạy đã được nghiệm thu của giảng viên trường biên soạn để phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của nhà trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nhằm phát huy tác dụng, hiệu quả tài liệu giảng dạy đã được nghiệm thu của giảng viên trường biên soạn phục vụ việc dạy, học và nghiên cứu cho học sinh, sinh viên, học viên;

- Giúp HS, SV có tài liệu học tập, tạo thói quen đọc tài liệu chuyên ngành và kỹ năng sử dụng tài liệu học tập, khả năng làm việc và nghiên cứu cũng như hình thành văn hóa đọc trong nhà trường.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Thời gian phát hành:

        - Đối với HS, SV các khóa đang học:

        + Dự kiến học kỳ 1 (từ 05/9/2016 đến 30/9/2016), học kỳ 2 (từ 20/02/2017 đến 20/3/2017) năm học 2016-2017.

        - Đối với HS, SV khóa 16:

        + Dự kiến học kỳ 1(từ 03/10/2016 đến 30/10/2016), học kỳ 2 (từ 06/3/2017 đến 31/3/2017) năm học 2016-2017.

2. Địa điểm đăng ký, phát hành:

- Cơ sở chính:

+ Phòng mượn C.05: Người phụ trách: Nguyễn Hữu Hoàng;

+ Thư viện khối Sư phạm (B.02): Người phụ trách: Nguyễn Thị Ngọc Ánh

- Cơ sở 1: Thư viện khoa NN&CNTP: Người phụ trách: Nguyễn Trần Ngọc Phương và Ngô Thị Lệ Quyên;

- Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: Thư viện Khoa KT-L, Khoa KHXH&NV, Khoa KHTN, Khoa CNTT (Phòng B.511, B.515): Người phụ trách: Nguyễn Thị Minh Kô và Hồ Thị Ngọc Thanh.

3. Nội dung công việc:

3.1  Phòng Quản lý khoa học CN và Hợp tác Quốc tế

- Chuyển giao các tài liệu giảng dạy của giảng viên trường biên soạn đã được nghiệm thu (bản in và file điện tử) cho TT TT-TV.

3.2 Phòng Quản lý đào tạo:

- Cung cấp danh mục tên các học phần được giảng dạy trong học kỳ của năm học;

        - Cung cấp số liệu sinh viên đăng ký từng lớp học phần của khóa học, học kỳ của năm học của các hệ đào tạo để lập kế hoạch xuất bản và phát hành.

3.3 Các khoa, giảng viên cố vấn, giảng viên học phần:

- Lãnh đạo các khoa triển khai Kế hoạch in và phát hành tài liệu giảng dạy đã nghiệm thu đến giảng viên cố vấn, giảng viên học phần;

- Lập danh mục tên các học phần giảng dạy trong học kỳ, tên các tài liệu đã được nghiệm thu trong năm học cần in và dự kiến số liệu sinh viên lớp học phần đăng ký mua;

- Giảng viên cố vấn, giảng viên học phần thông báo đến HS, SV đang học cần sử dụng tài liệu giảng dạy và lớp trưởng tổng hợp số lượng liên hệ TT. Thông tin – Thư viện đăng ký mua.

3.4 Trung tâm Thông tin – Thư viện:

- Nhận bàn giao tài liệu giảng dạy của GV các khoa được nghiệm thu từ phòng QLKHCN&HTQT;

- Tổng hợp danh mục tên các học phần giảng dạy, tên tài liệu giảng dạy của GV được nghiệm thu từ các khoa, dự kiền số liệu sinh viên lớp học phần để liên hệ;

- Biên tập, định dạng tài liệu giảng dạy;

- Lập dự thảo Kế hoạch in và phát hành tài liệu giảng dạy của GV ở các khoa, dự kiến giá phát hành trình Ban Giám Hiệu duyệt;

- Tiếp nhận số lượng tài liệu được in, bàn giao phát hành tài liệu cho sinh viên (lớp trưởng) theo số lượng đã đăng ký.

4. Tổ chức thực hiện:

4.1 Thành lập Tổ phát hành gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến - Giám đốc - Tổ trưởng (phụ trách chung, quan hệ các khoa, tổ bộ môn việc in, phát hành tài liệu giảng dạy, phân công công việc của tổ phát hành);

2. Ông Tôn Quang Đăng - P.Giám đốc - Thành viên (phụ trách quan hệ cơ sở in, báo giá và giao dịch trong việc in, nhận tài liệu giảng dạy);

3. Bà Lê Thị Kim Loan - P.Giám đốc - Thành viên (hỗ trợ trong quan hệ cơ sở in, báo giá và giao dịch trong việc in, nhận tài liệu giảng dạy);

4. Các ông bà có tên như sau:

+ Nguyễn Hữu Hoàng, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Thư viện viên CS chính;

+ Bà Ngô Thị Lệ Quyên, Nguyễn Trần Ngọc Phương, Thư viện viên CS1;

+ Nguyễn Thị Minh Kô, Hồ Thị Ngọc Thanh, Thư viện viên CS Thân cửu nghĩa. 

Là thành viên (phụ trách việc nhận đăng ký số lượng, thu tiền và phát hành tài liệu giảng dạy của GV đến lớp (lớp trưởng);

5. Ông Trần Tấn Hải – Chuyên viên – Thành viên (nhận bàn giao các tài liệu giảng dạy từ P.QLKHCN&HTQT, phụ trách kỹ thuật, định dạng, dàn trang, biên tập);

4.2 Đơn giá phát hành

- Đơn giá: Giá photo + 5% phí phát hành (bồi dưỡng VC đơn vị thực hiện công việc).

  4.3 Thời gian thực hiện công việc:

- Từ ngày 25/7/2016 đến ngày 14/8/2016:

+ Tổng hợp danh mục tài liệu giảng dạy đề nghị in và phát hành do các khoa gởi, quan hệ các cơ sở in để khảo giá; thiết kế bìa, trang nội dung mẫu và nhận báo giá (đính kèm danh mục tài liệu giảng dạy in và phát hành NH 2016-2017, đơn giá dự kiến);

+ Dự thảo kế hoạch in và phát hành tập bài giảng.

- Từ 15/8/2016 đến 20/8/2016:

+ Nhận thiết kế bìa, trang nội dung in mẫu và trình Ban Giám hiệu xem xét, góp ý và phản hồi cơ sở in chỉnh sửa;

+ Hoàn tất dự thảo kế hoạch in và phát hành tài liệu giảng dạy và trình Ban Giám hiệu xem xét, quyết định.

- Từ 25/8/2016 đến 30/9/2016:

+ Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu về in tài liệu giảng dạy, giao nhận và phát hành trong HS, SV các khóa đang học đã đăng ký.

+ Từ 03/10/2016 đến 30/10/2016: Tổ chức in tài liệu giảng dạy, giao nhận và phát hành trong HS, SV các lớp khóa 16 đã đăng ký.

III. Dự trù kinh phí: (kinh phí chi theo thực tế)

Trên đây là Kế hoạch in và phát hành tài liệu giảng dạy năm học 2016-2017 của Trung tâm Thông tin - Thư viện, kính đề nghị Ban Giám hiệu trường xem xét và có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Trân trọng kính chào./.

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
(đã ký)
Lê Hữu Hải

GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Nguyễn Thị Kim Xuyến

TT Thông tin - Thư viện