Chia sẻ

Danh mục sách phòng mượn C.05 CSC đợt bổ sung Tháng 9/2016

22-09-2016

DANH MỤC SÁCH PHÒNG MƯỢN (C.05) CƠ SỞ CHÍNH (BỔ SUNG THÁNG 9/2016)

STT Nhan đề Tác giả Nhà xuất bản Năm XB DDC Số lượng Ghi chú
1 Giáo trình Tâm lí học :  Lê Minh Nguyệt (Chủ biên)  Đại học Sư phạm  2015 155.2  5  
2 Giáo trình Tâm lí học giáo dục   Nguyễn Đức Sơn  Đại học Sư phạm  2015 158  2  
3 Giáo trình bơi lội   Huỳnh Trọng Khải (Chủ biên)  Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí MInh  2015 797.2  4  
4 Bài tập học phần tư tưởng Hồ Chí Minh :  Lại Quốc Khánh  Chính trị Quốc gia - Sự thật  2016 335.4346  2  
5 Giáo trình logic học biện chứng   Nguyễn Thúy Vân  Đại học Quốc gia Hà Nội  2015 160  4  
Tổng cộng: 17  

TT Thông tin - Thư viện