Chia sẻ

Thông báo v/v cấp tài khoản và hướng dẫn sử dụng tài liệu thư viện số cho SV Khóa 16.

10-10-2016

Nhằm đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu cho SV khóa 16, Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo đến các Khoa, cố vấn học tập các lớp K16 việc đã cấp tài khoản cho mỗi SV khóa 16 để sử dụng tài liệu thư viện số.

          Mỗi SV có tài khoản riêng thực hiện các bước sau:

  1. Đăng nhập vào trang web: http://thuvienso.tgu. edu.vn;

  2. Với mỗi tài khoản riêng, SV đăng nhập như sau

- Tên đăng nhập = Mật khẩu = Mã số SV.

- Trong khi sử dụng, nếu có lỗi kỹ thuật đề nghị Lớp trưởng lập danh sách (cung cấp thông tin: họ, tên, mã số SV, lớp, khoa, email) và gởi đến Trung tâm để chỉnh sửa theo địa chỉ email: tttttv@tgu.edu.vn.

Đề nghị các khoa, cố vấn học tập thông báo đến SV của lớp được biết để sử dụng đạt hiệu quả cao.

          Trân trọng kính chào./.

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

KT. GIÁM ĐỐC

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Quang Khải

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Tôn Quang Đăng

TT Thông tin - Thư viện