Chia sẻ

Thông báo v/v phục vụ đăng ký học phần HK II năm học 2016-2017 của SV chính quy trình độ Đại học, Cao đẳng

01-11-2016

Thực hiện KH số 664/KH-ĐHTG ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Trường ĐH Tiền Giang về việc đăng ký học phần HKII năm học 2016-2017 cho SV chính quy trình độ ĐH, CĐ; Trung tâm Thông tin – Thư viện xin thông báo việc phục vụ đăng ký học phần như sau:

 

S tt

Thời gian

thực hiện

Nội dung công việc

Ghi chú

1

19/12/2016 - 03/1/2017

- SV chọn và đăng ký HP qua mạng (thông qua website http://tgu.edu.vn) (trừ các HP chưa hội đủ điều kiện tiên quyết)

 

2

06 - 11/2/2017

- SV kiểm tra kết quả và đăng ký lại đối với các HP bị hủy lần 1.

 

3

20 - 26/2/2017

- SV kiểm tra kết quả và đăng ký lại đối với các HP bị hủy lần 2.

 

4

20/2/2017

- Học chính thức đợt 1

 

5

06/3/2017

- Học chính thức đợt 2

 

      Trung tâm đề nghị SV các khoá nói trên theo dõi và thực hiện tốt thông báo này./.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký)       
Tôn Quang Đăng

TT Thông tin - Thư viện