Chia sẻ

Chương trình đào tạo khóa 13

27-08-2015

 

     UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

   

                      Số: 678 /QĐ-ĐHTG

 Tiền Giang, ngày 03 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành các chương trình đào tạo hệ chính quy

trình độ cao đẳng, đại học tuyển sinh năm 2013

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

 

Căn cứ Điều lệ Trường đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3624/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tiền Giang số 640/QĐ- ĐHTG, ngày 19 tháng 9     năm 2013của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ vào công văn số 503/QĐ- ĐHTG, ngày 7 tháng 8 năm 2013của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc điều chỉnh chương trình đào tạo tuyển sinh năm 2013;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành 10 chương trình đào tạo đại học và 19 chương trình đào tạo cao đẳng hệ chính quy tuyển sinh năm 2013 (Danh mục đính kèm)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 376/QĐ-ĐHTG ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Hiệu trưởng về việc ban hành “Các chương trình đào tạo hệ chính quy trình độ cao đẳng, đại học tuyển sinh năm 2013 của Trường Đại học Tiền Giang”.

Điều 3. Các chương trình này dùng làm cơ sở cho việc tổ chức biên soạn Đề cương chi tiết học phần, duyệt các giáo trình sử dụng chung trong quá trình giảng dạy và được áp dụng từ Học kỳ II năm học 2014-2015 cho các chương trình đào tạo chính quy tuyển sinh năm 2013 và các khóa về sau.

Điều 4. Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, các Trưởng khoa, các Trưởng đơn vị có liên quan và cán bộ giảng dạy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như  điều 4;

(Đãký)

- Lưu: VT,P.QLĐT.

Phan Văn Nhẫn

 

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TUYỂN SINH NĂM 2013

 

(Kèm theo Quyết định số:678 /QĐ-ĐHTG ngày 03 tháng 9 năm 2014)

 

TT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

A. ĐẠI HỌC

1

Đại học Kế toán

2

Đại học Quản trị kinh doanh

3

Đại học Công nghệ thông tin

4

Đại học Công nghệ kỹ thuật xây dựng

5

Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí

6

Đại học Công nghệ thực phẩm

7

Đại học Nuôi trồng thủy sản

8

Đại học Khoa học cây trồng

9

Đại học Công nghệ sinh học

10

Đại học Giáo dục tiểu học

B. CAO ĐẲNG

1

Cao đẳng Kế toán

2

Cao đẳng Quản trị kinh doanh

3

Cao đẳng Tài chính - Ngân hàng

4

Cao đẳng Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

5

Cao đẳng Công nghệ thông tin

6

Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựng

7

Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật ô tô

8

Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện tự động

9

Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện tử tự động

10

Cao đẳng Công nghệ may

11

Cao đẳng Công nghệ thực phẩm

12

Cao đẳng Công nghệ sau thu hoạch

13

Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản

14

Cao đẳng Dịch vụ thú y

15

Cao đẳng Khoa học cây trồng

16

Cao đẳng Khoa học thư viện

17

Cao đẳng Tiếng Anh

18

Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh

19

Cao đẳng Giáo dục Mầm non

 

Phòng Quản lý đào tạo