Chia sẻ

Thông báo V/v nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II (năm học 2015-2016)

28-11-2016

`
UBND TỈNH TIỀN GIANG

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   220 /TB-ĐHTG

       

  Tiền Giang, ngày  21 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v cấp học bổng khuyến khích học tập HKII (2015-2016)

 

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHTG ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Trường Đại học Tiền Giang về việc cấp học bổng khuyến khích học tập HKII(2015-2016) cho SV hệ chính quy các lớp Đại học khóa 12, 13, 14, 15; Cao đẳng khoá 13, 14, 15 và Trung cấp khoá 14 thuộc tất cả các khoa;

Trường Đại học Tiền Giang thông báo lịch phát học bổng cho sinh viên các lớp như sau:

 

STT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm P.TV

1

Sinh viên các lớp Khoa Sư phạm:

- ĐH GDTH 13, 14, 15

- CĐ GDMN 13, 14, 15

- CĐ SP Tiếng anh 13, 14, 15; CĐSP âm nhạc 14; CĐSP Sinh-Hóa 15

- CĐ GDTC 14, 15; CĐ SP Mỹ thuật 15

- CĐSP KTNN-CN 15; CĐ SP Sử-Địa 15

- TCSP MN 14

Ngày

23/11/2016

Tại CSC

2

Sinh viên các lớp Khoa KT-CN:

- ĐH CNKTCK 13,15

- CĐ Đ-ĐT 13,14, 15; CĐ ô tô 13; CĐ May 13,14,15

Ngày 24/11/2016 đến ngày 25/11/2016

Tại CSC

Sinh viên các lớp Khoa Xây dựng:

- ĐH XD 12,13,14,15

- CĐ XD 14

Sinh viên các lớp Khoa CNTT:

- ĐH CNTT 12,13,14,15

- CĐ CNTT 13

Sinh viên các lớp Khoa K. KHXH&NV

- ĐH Văn học 14,15

- CĐ Tiếng anh 13,14,15

- CĐ QTDVDL&LH 13, 14

 

 

3

 

 

4

Sinh viên các lớp Khoa KT Luật

- ĐH KT 12,13; 14,15

- ĐH QTKD 12,13,14,15

- CĐ KT 13,14,15; CĐ QTKD 13, 14

- CĐ DV PL 14,15; CĐ TCNH 15

- TC KTDN 14; TC PL 14

 

 

Ngày 29/11/2016 đến ngày 01/12/2016

 

Ngày 29/11/2016 đến ngày 01/12/2016

 

 

Buổi sáng ngày 29/11/2016 tại CS TCN

Các buổi còn lại tại CSC

 

 

 

Buổi sáng ngày 29/11/2016 tại CS TCN

Các buổi còn lại tại CSC

Sinh viên các lớp Khoa NN&CNTP

- ĐH CNTP 12A

- ĐH CNTP 13,14,15; ĐH CNSH 13,14,15

- ĐH KHCT 13,14,15; ĐH NTTS 13,14, 15

- CĐ NTTS 13,14; CĐ KHCT 13,14

- CĐ CNTP 13,14,15; CĐ CNSTH 13

- CĐ DV Thú y 13,14,15

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian:

          Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ

          Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

Đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên của Trường (mang theo thẻ sinh viên) đến phòng Tài vụ nhận tiền học bổng theo đúng thời gian quy định nêu trên./.

 

Nơi nhận:                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Các Khoa;                                                                                           

- Lưu: VT, TV.                                                                                                  Đã ký

 

 

                                                                                                                  Võ Ngọc Hà

                                                                                     

 

Phòng Tài vụ