Chia sẻ

Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ II năm học 2016-2017.

28-11-2016

UBND TỈNH TIỀN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 664/KH-ĐHTG

Tiền Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên chính quy cao đẳng, đại học

 

 

 

 

Căn cứ Quy định đào tạo đại học và cao đẳng chính quy, vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 644/QĐ-ĐHTG ngày 23/8/2016 của Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Khung kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017;

Hiệu trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị triển khai kế hoạch tổ chức và đăng ký học phần trong học kỳ I năm học 2016-2017 đến giảng viên (GV), giảng viên cố vấn (GVCV) và sinh viên (SV), theo nội dung sau:

I. Kế hoạch

TT

Công việc

Thời gian

Thực hiện

Phối hợp

Các khoa điều chỉnh danh sách học phần dự kiến giảng dạy học kỳ 2 (2016-2017)

24 - 30/10/2016

Khoa quản lý ngành

Khoa quản lý học phần

Xử lý và công bố danh sách các học phần dự kiến giảng dạy trên Website http://tgu.edu.vn (*)

31/10 - 03/11/2016

P.QLĐT

Ban biên tập Website

Dự kiến số lượng SV đăng ký theo học phần

03 - 05/11/2016

P.QLĐT

P.CTSV

Phân công giảng viên và lập lịch giảng dạy các học phần chung. (**)

07 - 16/11/2016

Khoa quản lý học phần chung (bố trí vào buổi chiều)

P.QLĐT

Phân công giảng viên và lập lịch giảng dạy các học phần riêng của ngành. (**)

21 - 30/11/2016

Khoa quản lý học phần riêng của ngành (bố trí vào buổi sáng)

P.QLĐT

SV xây dựng kế hoạch học tập cho học kỳ 2 vào sổ tay đăng ký học tập.

21/11 - 12/12/2016

SV

Giảng viên cố vấn

Phê duyệt kế hoạch học tập của tất cả SV trong lớp cố vấn

GVCV

Khoa quản lý ngành

Xử lý dữ liệu chuẩn bị ĐKHP.

01 - 09/12/2016

P.QLĐT

Khoa

SV chọn và đăng ký học phần qua mạng (trừ các học phần chưa hội đủ điều kiện tiên quyết)

19/12 - 03/01/2017

SV

P.QLĐT,  Khoa, TT.TTTV,

P.QTTB

10 

Xử lý dữ liệu ĐKHP lần 1

04 - 12/01/2017

P. QLĐT

Khoa, Tổ quản lý phần mềm

11 

SV kiểm tra kết quả và đăng ký lại đối với các lớp học phần bị hủy lần 1.

06 - 11/02/2017

SV

GVCV, Khoa,        P.QLĐT,  P.QTTB

12 

Xử lý dữ liệu ĐKHP lần 2

13 - 17/02/2017

P.QLĐT

Khoa, Tổ quản lý phần mềm

13 

Học chính thức đợt 1

20/2/2017

SV, GV

Khoa, P.QLĐT

14 

SV kiểm tra kết quả và đăng ký lại đối với các lớp học phần bị hủy lần 2.

20 - 26/2/2017

SV

GVCV, Khoa,        P.QLĐT,  P.QTTB

15 

Xử lý dữ liệu ĐKHP lần 3

27/02 - 03/03/2017

P.QLĐT

Khoa, Tổ quản lý phần mềm

16 

Học chính thức đợt 2

06/3/2017

SV, GV

Khoa, P.QLĐT

17 

Kiểm tra lại lần cuối, in kết quả đăng ký

13/3 - 15/3/2017

SV

GVCV

18 

Công bố Quyết định mở lớp học phần đợt 1.

20 - 23/3/2017

P.QLĐT

P.TC-HC

19 

GV in danh sách SV trong lớp học phần tạm thời (lần 1)

13/3 - 15/3/2017

GV

Khoa

20 

SV gửi đơn đến khoa quản lý ngành xin phép rút tên khỏi lớp học phần. Nộp học phí của học phần xin rút.

06 - 10/3/2017

SV

Khoa,
P.Tài vụ

21 

Nộp đơn rút tên khỏi lớp học phần của SV về P.QLĐT

13 - 14/3/2017

Khoa

P.QLĐT

22 

Xử lý rút học phần theo đơn

14 - 17/3/2017

P.QLĐT

Khoa

23 

Khoá danh sách lớp học phần, GV in danh sách chính thức SV trong lớp học phần (lần 2)

27 – 31/3/2017

GV

Khoa

24 

Đóng học phí và giải quyết các vấn đề liên quan đến học phí

17/4 - 12/5/2016

SV, P.TV

Khoa, P.QLĐT

 

* Học phần chưa đủ điều kiện tiên quyết được bố trí đăng ký bổ sung ở đợt 2  theo Khung kế hoạch đào tạo.

** Các khoa xếp thời khoá biểu theo bảng phân phối đính kèm

II. Phân công

1. Phòng Quản lý đào tạo:

- Lập Kế hoạch đăng ký học phần.

- Phối hợp với các khoa điều chỉnh kế hoạch giảng dạy trên UIS.

- Phối hợp với Ban biên tập Website thông báo lịch đăng ký học phần qua mạng và danh sách các học phần dự kiến giảng dạy trong học kỳ trên Website.

- Lập thời khóa biểu tổng hợp của Khoa vào phần mềm QLĐT.

- Quản lý lịch học và phân phối phòng học theo đăng ký của các khoa.

- Xử lý kết quả đăng ký chính thức, công bố thời khóa biểu chính thức.

- Phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình lập kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, đăng ký học phần và rút tên khỏi lớp học phần.

  1. Các khoa

A/- Lập kế hoạch giảng dạy trên UIS, các bước thực hiện:

+ Kiểm tra Kế hoạch giảng dạy trên UIS (đã được P.QLĐT đưa vào), xuất in Kế hoạch giảng dạy từ UIS, trình ký lãnh đạo và gửi bản giấy đến P.QLĐT lưu.

+ Nếu có chỉnh sửa kế hoạch, đề nghị các khoa xuất in Kế hoạch giảng dạy từ UIS và chỉnh sửa trực tiếp trên bản giấy gửi về P.QLĐT (người nhận Cô Phan Ngọc Bảo Uyên).

Lưu ý: Các khoa lập kế hoạch giảng dạy cho sinh viên thuộc diện Tây Nam bộ

B/- Đăng ký học phần:

        - Triển khai Kế hoạch đăng ký học phần đến GV, SV

- GVCV  hướng dẫn SV lập kế hoạch học tập, phê duyệt kế họach của SV.

- Thống kê nhu cầu đăng ký học phần của SV theo học phần.

- Phối hợp với P.QLĐT lập danh sách dự kiến các học phần tổ chức giảng dạy trong học kỳ.

- Phân công giảng viên giảng dạy (thỉnh giảng) trong học kỳ.

- Nhắc nhở SV thực hiện đúng quy trình ĐKHP, đúng thời gian quy định về hạn đăng ký, rút tên khỏi học phần, thời hạn đóng và gia hạn học phí.

- Nhận và giải quyết khiếu nại của SV về đăng ký học phần theo đúng quy định; tổng hợp các trường hợp đặc biệt ngoài quy định chuyển về Phòng QLĐT trình Hiệu trưởng xem xét.

- Nhận đơn rút tên khỏi lớp học phần của SV (SV phải đóng phí trước học phần xin rút) và gửi về Phòng QLĐT.

  1. Phòng Quản trị Thiết bị (P.QTTB):

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin Thư viện, Tổ quản lý phần mềm chuẩn bị chu đáo điều kiện vật chất và kỹ thuật cho việc ĐKHP qua mạng, đảm bảo an toàn dữ liệu đăng ký của SV.

- Phân công người khắc phục các sự cố kỹ thuật trong quá trình đăng ký.

  1. Trung tâm Thông tin Thư viện:

- Bố trí cán bộ kỹ thuật trực trong thời gian đăng ký tại các phòng Internet để hướng dẫn SV đăng ký trong thời gian ĐKHP.

  1. Các đơn vị khác

- Phòng Tài vụ tổ chức thu học phí và giải quyết các vấn đề liên quan đến học phí.

- Tổ quản lý phần mềm phối hợp tốt với P.QLĐT, các khoa để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc, các đơn vị liên hệ ngay với:

  • P.QLĐT  qua số ĐT: 073.2241416.

  • Bộ phận Quản lý mạng (ĐT: 073.6 250 200 – 119).

Tất cả các văn bản, báo cáo của các đơn vị đề nghị gởi về P. QLĐT theo địa chỉ: pqldt@tgu.edu.vn trong thời gian quy định cùng với văn bản kèm theo.

Trên đây là kế hoạch tổ chức đăng ký học phần, học kỳ 1 năm 2016- 2017. Các đơn vị, các cán bộ giảng dạy, cán bộ viên chức và sinh viên được phân công chịu trách nhiệm chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Các Khoa, bộ môn GDTC;                                                                                                         

- Các Phòng, trung tâm;                                                                                            

- Tổ PM;                                                                                                   (đã ký)

- Lưu: VT, P.QLĐT.                                                                              LÊ HỮU HẢI    

      

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp