Chia sẻ

Chương trình đào tạo khóa 16

01-12-2016

     UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

Số: 800/QĐ-ĐHTG Tiền Giang, ngày 14 tháng 10  năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành các chương trình đào tạo hệ chính quy

trình độ đại học, cao đẳng tuyển sinh năm 2016

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Điều lệ Trường Đại học;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-ĐHTG ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-ĐHTG ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng chính quy, vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tiền Giang;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bộ chương trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy tuyển sinh năm 2016 (Danh mục đính kèm).

Điều 2. Bộ chương trình này dùng làm cơ sở cho việc tổ chức biên soạn Đề cương chi tiết học phần, duyệt các giáo trình sử dụng chung trong quá trình giảng dạy và được áp dụng từ khoá tuyển sinh 2016.

Điều 3. Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, các Trưởng khoa, các Trưởng đơn vị có liên quan và cán bộ giảng dạy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
- Như  điều 3;
- Lưu: VT, P.QLĐT.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Võ Ngọc Hà

 

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TUYỂN SINH NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 800 /QĐ-ĐHTG ngày 14 tháng 10 năm 2016)

STT

Tên chương trình đào tạo

A. ĐẠI HỌC  

1

Đại học Văn học

2

Đại học Quản trị kinh doanh

3

Đại học Tài chính - Ngân hàng

4

Đại học Kế toán

5

Đại học Công nghệ thông tin

6

Đại học Công nghệ kỹ thuật xây dựng

7

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí

8

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

9

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

10

Đại học Công nghệ thực phẩm

11

Đại học Công nghệ sinh học

12

Đại học Khoa học cây trồng

13

Đại học Nuôi trồng thủy sản

14

Cử nhân Toán ứng dụng*

B. CAO ĐẲNG

1

Cao đẳng Giáo dục mầm non

2

Cao đẳng Sư phạm Sinh học - Hoá học

3

Cao đẳng Sư phạm Lịch sử - Địa lý

4

Cao đẳng Sư phạm Công nghệ*

5

Cao đẳng Tiếng Anh

6

Cao đẳng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7

Cao đẳng Kế toán

8

Cao đẳng Dịch vụ pháp lý

9

Cao đẳng Công nghệ thông tin

10

Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật cơ khí

11

Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện tự động

12

Cao đẳng Công nghệ may

13

Cao đẳng Công nghệ thực phẩm

14

Cao đẳng Dịch vụ thú y

15

Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản*

16

Cao đẳng Giáo dục thể chất

17

Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựng*

(*) Không tuyển sinh được trong năm 2016