Chia sẻ

NGÀNH CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

18-02-2016

1. Giới thiệu chung

Ngành Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật xây dựng đào tạo Cử nhân Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng. Chương trình trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành cũng như các kiến thức liên quan đến ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựng.

2Kiến thức, kỹ năng

Sau khi hoàn thành Chương trình đào tạo Cao đẳng CNKT, người học có khả năng:

 - Đọc hiểu,triển khai được các bản vẽkỹ thuật và sử dụng được các phần mềm liên quan để diễn đạt ý tưởng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thiết kế và sử dụng được các phần mềm chuyên ngành hỗ trợ cho việc thiết kế cấu công trình thấp tầng.

 - Xác định được trình tự các công tác thi công công trình; Tổ chức, quản lý, điều hành việc thi công công trình theo đúng yêu cầu thiết kế và đúng qui trình kỹ thuật qui định.

- Phát hiện và phối hợp giải quyết những tình huống kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công xây dựng.

- Lập và vận dụng được các phần mềm hỗ trợ trong lập dự toán công trình.

- Tiếp tục theo học chương trình Đại học XD tại các trường đại học trong và ngoài nước.

3Danh mục các học phần thuộc Chương trình Đào tạo

Các học phần thuộc mãng kiến trúc:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về đọc bản vẽ và thể hiện bản vẽ đúng kỹ thuật;

- Trang bị sinh viên những kiến thức về kiến trúc

Các học phần thuộc mãng kết cấu:

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức về tính toán thiết kế kết cấu công trình.

- Đọc hiểu, thể hiện được bản vẽ kết cấu theo đúng yêu cầu.

Các học phần thuộc mãng nền móng:

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức về  tính thiết kế nền móng c.trình.

- Đọc hiểu, thể hiện được bản vẽ móng theo đúng yêu cầu.

Các học phần thuộc mãng thi công:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về thi công, tổ chức thi công công trình;

- Đọc hiểu, thể hiện được bản vẽ thi công theo đúng yêu cầu.

Các học phần bổ trợ:

- Trang bị cho sinh viên các phần mềm về vẽ kiến trúc, kết cấu, tiến độ và dự toán c.trình.

- Cung cấp các kiến thức bổ trợ khác.

Các học phần thực hành, thực tập:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức thực tế, kỹ năng thực hành về nghề nghiệp.

Đồ án TN: Sinh viên sẽ thực hành thiết kế một công trình cụ thể theo đúng yêu cầu kỹ thuật (Kiến trúc, Kết cấu, Thi công)

4Vị trí việc làm mà người học có thể làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp Chương trình Đào tạo Cao đẳng CN KTXD, người học có thể làm việc ở các vị trí sau:

- Cán bộ kỹ thuật (thi công, tư vấn thiết kế, giám sát, lập dự toán) tại các công ty thi công, tư vấn thiết kế xây dựng, Ban quản lý các dự án xây dựng.

 - Chuyên viên ở các Phòng, Ban kỹ thuật của các cơ quan quản lý về xây dựng.

 - Kỹ thuật viên (thí nghiệm viên) ở các phòng TN kiểm định liên quan đến lĩnh vực XD.

 - Nhân viên trong các viện nghiên cứu.

- Phối hợp mở công ty xây dựng.

5Thông tin khác: Một số SV tốt nghiệp học tiếp liên thông lên ĐH, một số xin đi làm. Tỉ lệ có việc làm năm 2015: 76.2% (khảo sát sau một năm tốt nghiệp)

Khoa Kỹ thuật Xây dựng