Chia sẻ

Thông báo nộp học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 lớp CH Khoa học máy tính K2015

23-12-2016

Căn cứ Hợp đồng số 292/HĐ-ĐT ngày 27/7/2015 giữa Trường Đại học Khoa học Huế và Trường Đại học Tiền Giang về việc mở lớp cao học ngành Khoa học máy tính K2015 tại Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Thông báo số 328/TB-ĐHKH ngày 12/12/2016 của Trường Đại học Khoa học Huế về việc nộp học phí cao học liên kết ngành Khoa học máy tính K2015,

Trường Đại học Tiền Giang thông báo mức thu học phí học kỳ 2, năm học 2016-2017 của lớp Cao học Khoa học máy tính K2015 như sau:

     -  Mức học phí  + phụ thu học phí HK2(16-17): 11.000.000đ/hv (Mười một triệu đồng).

-  Thời hạn đóng học phí:

  +  Đợt 1: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/01/2017.

 + Đợt 2: Từ ngày 06/02/2017 đến hết ngày 18/02/2017.

      - Địa điểm đóng học phí: Phòng Tài vụ Trường Đại học Tiền Giang (Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang)

Quá thời hạn nộp học phí nêu trên, học viên chưa nộp học phí sẽ tự chịu trách nhiệm về quyền dự thi kết thúc các học phần của mình.

Đề nghị phòng QLKHCN & QHQT thông báo đến học viên thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

                                                        HIỆU TRƯỞNG

Phòng Tài vụ