Chia sẻ

Thông báo nộp học phí HK1 (2016-2017) lớp ĐH MN K9 10 11

16-01-2017

          UBND TỈNH TIỀN GIANG                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 03   /TB-ĐHTG                                                                       Tiền Giang, ngày  13  tháng 01  năm 2017

 

                                                                                 THÔNG BÁO

V/v nộp học phí HK1(2016 - 2017) các lớp Đại học SP VLVH Giáo dục mầm non K9, Giáo dục mầm non K10, Giáo dục mầm non K11

 

 

Căn cứ Hợp đồng 174A/HĐ-ĐHSP-KHTC ngày 10/11/2015 giữa Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM và Đại học Tiền Giang về việc mở lớp Đại học SP VLVH Giáo dục mầm non K11;

Căn cứ Hợp đồng 175A/HĐ-ĐHSP-KHTC ngày 10/11/2015 giữa Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM và Đại học Tiền Giang về việc mở lớp Đại học SP VLVH Giáo dục mầm non K10;

Căn cứ Hợp đồng 176A/HĐ-ĐHSP-KHTC ngày 10/11/2015 giữa Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM và Đại học Tiền Giang về việc mở lớp Đại học SP VLVH Giáo dục mầm non K9;

Trường Đại học Tiền Giang thông báo mức thu học phí HK1 (2016-2017) của lớp Đại học SP VLVH Giáo dục mầm non K9, Giáo dục mầm non K10 và Giáo dục mầm non K11 như sau:

Mức thu:  4.355.000đ/học viên/học kỳ

(Bốn triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn đồng)

Đề nghị học viên các lớp trên đến nộp học phí đúng thời hạn tại Phòng Tài vụ của Trường Đại học Tiền Giang cụ thể như sau:

  •  Đợt 1: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/01/2017.
  •  Đợt 2: từ ngày 06/02/2017 đến ngày 24/02/2017.

Đối với những học viên còn nợ học phí các học kỳ trước, kể từ ngày ra thông báo học viên nộp học phí các học kỳ trước theo mức học phí của HK1(16-17).

Quá thời hạn nêu trên Trường Đại học Tiền Giang sẽ không chịu trách nhiệm về việc bị cấm thi của học viên./.

                                                                                                      

Nơi nhận :                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Phòng Giáo dục thường xuyên;

- Học viên lớp ĐH SP VLVH GDMN K9;                                                                                                (Đã ký)

GDMN K10; GDMN K11;

 - Lưu: VT, TV.                                                                                                                                 Võ Ngọc Hà

                                                                                                                                                                       

Phòng Tài vụ