Chia sẻ

Kế hoạch tổ chức đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tiền Giang nhiệm kỳ III

16-02-2017

 

TỈNH  ĐOÀN TỈNH TIỀN GIANG

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

***

Số: 14 - KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Tiền Giang, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn

TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tiền Giang

lần thứ III,  nhiệm kỳ 2017 - 2022

----------

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 496-KH/TĐTN-TCKT ngày 01/8/2016 của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Tiền Giang về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần X, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Tiền Giang xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tiền Giang  lần III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

  - Tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn các cấp.

  - Tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới.

  - Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn các cấp và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết do đại hội đề ra.

2. Yêu cầu

- Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tiền Giang lần thứ III phải quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tiền Giang lần III và sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Nghị quyết Đại hội của các chi bộ các cấp.

- Đại hội Đoàn các cấp cần phát huy tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

- Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, có uy tín, tinh thần đoàn kết và độ tuổi. Quá trình chuẩn bị nhân sự phải gắn với củng cố tổ chức cơ sở, nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ Đoàn, gắn với quy hoạch và đào tạo cán bộ.

- Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, sinh viên cần được tổ chức một cách nghiêm túc, an toàn, vui tươi và tiết kiệm.

 

 

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

- Các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động thi đua rộng khắp trong các cơ sở Đoàn trước, trong và sau đại hội, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên; thực hiện các công trình, hoạt động phong trào thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tiền Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Hình thức tuyên truyền cần đa dạng, phong phú; kết hợp giữa tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử, mạng xã hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội Đoàn các cấp phải đảm bảo 4 nội dung cơ bản sau:

1. Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ mới.

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tiền Giang lần thứ III và dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên trực tiếp.

3. Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

4. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.

IV. VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

1. Dự thảo văn kiện

Dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp cần bám sát định hướng chung của Ban Chấp hành Đoàn Trường và các yêu cầu cụ thể trong Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cùng cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự thảo văn kiện gồm các văn bản sau đây:

- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2012 - 2017.

- Phương hướng công tác Đoàn và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2017.

- Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022.

2. Tổ chức thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội

Các cấp bộ đoàn tổ chức lấy ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 rộng khắp trong cán bộ, đoàn viên, sinh viên, các đồng chí cựu cán bộ đoàn, các Phòng, Khoa, Trung tâm trong nhà trường.

V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH

Chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành khóa mới là nội dung quan trọng, quá trình chuẩn bị nhân sự phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy chế, quy định, trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt; lựa chọn giới thiệu các đồng chí đảm bảo trẻ hóa theo Quy chế cán bộ Đoàn, có đức, có tài, bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định; quan tâm cán bộ nữ, đoàn viên sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu ở đơn vị.

1. Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành

Nhân sự Ban Chấp hành đoàn các cấp phải bảo đảm các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh trong Quy chế cán bộ Đoàn theo Quyết định số 56-QĐ/TU ngày 07/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Ban hành Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang.

2. Độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành Đoàn các cấp

+ Cấp Chi đoàn: Chi đoàn sinh viên (bình quân dưới 22 tuổi); Chi đoàn viên chức (bình quân dưới 29 tuổi).

+ Cấp Liên chi đoàn: Liên chi đoàn Khoa (bình quân dưới 25 tuổi); Chi đoàn viên chức (bình quân dưới 29 tuổi).

+ Cấp Đoàn Trường: bình quân dưới 30 tuổi.

3. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành

a. Chi đoàn cơ sở

- Có dưới 9 đoàn viên: Đại hội bầu Bí thư; nếu cần thiết thì có thể bầu thêm 01 Phó Bí thư.

- Có từ 9 đoàn viên trở lên: Ban Chấp hành có từ 3 đến 5 Ủy viên, trong đó có Bí thư và Phó Bí thư.

b. Liên chi Đoàn Khoa, Liên chi đoàn cán bộ viên chức: Ban Chấp hành có từ 05 đến 15 Ủy viên. Nếu Ban Chấp hành có dưới 09 Ủy viên thì có Bí thư và 01 Phó Bí thư; có từ 09 Ủy viên trở lên thì Bí thư và 02 Phó Bí thư

c. Đoàn Trường: Ban Chấp hành Đoàn Trường có từ 23 đến 25 Ủy viên; Ban Thường vụ có từ 05 đến 07 Ủy viên. Trong Ban Thường vụ có Bí thư và 02 Phó Bí thư.

- Số lượng bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới phải chuẩn bị có số dư so với số lượng cần bầu ít nhất 15%. Bầu chức danh Phó Bí thư ở các cấp nên có số dư.

- Ban chấp hành Đoàn các cấp được xây dựng trên nguyên tắc số lượng hợp lý, đúng quy định; tránh cơ cấu hình thức, nhiều về số lượng nhưng chất lượng không cao, hoạt động không hiệu quả.

- Ban Chấp hành đương nhiệm xây dựng Đề án Ban Chấp hành khóa mới cụ thể (về số lượng Ban Chấp hành, cơ cấu) báo cáo Đoàn cấp trên trực tiếp và cấp ủy.

4. Cơ cấu Ban Chấp hành Đoàn các cấp

Ban Chấp hành Đoàn các cấp phải bảo đảm hợp lý giữa các cơ cấu:

- Cơ cấu hợp lý giữa các độ tuổi, các lớp, các khoa.

- Ủy viên Ban Chấp hành được tái cử và Ủy viên Ban Chấp hành mới.

- Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ chủ chốt, chuyên trách và kiêm nhiệm.

- Một số tỷ lệ trong Ban Chấp hành cần đảm bảo:

+ Tỷ lệ nữ trong Ban Chấp hành Đoàn Trường ít nhất 25%, trong Ban Thường vụ ít nhất 10%;

+ Ban Chấp hành Đoàn cấp cơ sở tỷ lệ nữ ít nhất 15%.

5. Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội

Thực hiện bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội ở một số đơn vị theo tỷ lệ sau:

+ Cấp Liên chi đoàn Khoa: ít nhất 01 Liên chi đoàn Khoa.

+ Cấp cơ sở: ít nhất 10% đoàn cấp cơ sở trực thuộc Liên chi đoàn Khoa.

Ban Thường vụ Đoàn Trường  trực tiếp lựa chọn, chỉ đạo các đơn vị bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội sau khi có sự thống nhất của cấp ủy cùng cấp.

6. Số lượng đại biểu Đại hội Đoàn các cấp

Số lượng đại biểu Đại hội Đoàn các cấp do Ban Chấp hành các cấp triệu tập Đại hội quyết định, trong giới hạn sau:

- Cấp chi đoàn cơ sở: tổ chức Đại hội đoàn viên.

- Cấp Liên chi đoàn Khoa, Liên chi đoàn cán bộ, viên chức: Tổ chức Đại hội đại biểu, số lượng đại biểu triệu tập ít nhất 60 đại biểu.

- Cấp Đoàn Trường: Từ 150 đến 200 đại biểu chính thức.

VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

- Đại hội cấp Chi đoàn: không quá 01 ngày, hoàn thành chậm nhất trong tháng 2 năm 2017.

- Đại hội cấp Liên chi đoàn Khoa, Liên chi đoàn viên chức: không quá 02 ngày, hoàn thành chậm nhất trong tháng 3 năm 2017.

- Đại hội Đoàn trường: không quá 02 ngày, dự kiến giữa tháng 4 năm 2017.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp Trường

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tiền Giang lần III, nhiệm kỳ 2017-2022.

- Tham mưu cấp ủy các cấp trong lựa chọn, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn cấp Liên chi đoàn Khoa, Liên chi đoàn Cán bộ viên chức.

- Xây dựng Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tiền Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Xây dựng Hướng dẫn và Đề cương báo cáo chính trị tổ chức Đại hội Đoàn các cấp.

- Thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ đại hội.

- Xây dựng Dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Đoàn Trường lần thứ III trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tiền Giang và tổ chức lấy ý kiến Dự thảo văn kiện Đại hội của BCH Đoàn Trường lần thứ III.

- Tổ chức các công trình thanh niên, phần việc thanh niên, các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tiền Giang lần thứ III và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ X .

- Giao Ban Tổ chức Đoàn Trường là bộ phận thường trực tham mưu Ban thường vụ Đoàn Trường trong việc chỉ đạo Đại hội; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này .

2. Cấp Đoàn trực thuộc

- Trên tinh thần kế hoạch này, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội cấp mình và cấp cơ sở.

- Xây dựng Đề án tổ chức Đại hội Đoàn và thành lập các tiểu ban giúp Ban Chấp hành chuẩn bị Đại hội cấp mình (Đoàn cơ sở quy mô đoàn viên nhỏ có thể thành lập các bộ phận hoặc tổ giúp việc).

- Tham mưu cấp ủy lựa chọn và chỉ đạo các đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở.

- Xây dựng các Dự thảo văn kiện Đại hội cấp mình và tổ chức lấy ý kiến Dự thảo văn kiện Đại hội của Trường.

- Báo cáo đề án tổ chức đại hội, việc chuẩn bị các văn kiện, nhân sự với cấp ủy Đảng cùng cấp, với Đoàn cấp trên.

- Chọn điểm chỉ đạo Đại hội điểm để rút kinh nghiệm gắn với việc đẩy mạnh công tác củng cố tổ chức cơ sở Đoàn. Tập trung củng cố kiện toàn bộ máy Ban chấp hành trước khi tiến hành đại hội đối với những cơ sở còn yếu kém .

- Tổ chức các công trình thanh niên, phần việc thanh niên, các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tiền Giang lần thứ III và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ X .

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tiền Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề nghị  Ban chấp hành các Liên chi đoàn Khoa, Liên chi đoàn các bộ viên chức xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, xây dựng kế hoạch chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Đoàn cấp chi đoàn và cấp mình phù hợp với điều kiện của từng Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm và thường xuyên báo cáo tiến độ triển khai thực hiện về Ban thường vụ  Đoàn Trường để theo dõi chỉ đạo.

 

 

 

 

Nơi nhận :

- BTV Tỉnh Đoàn Tiền Giang;

- TT Đảng ủy Trường ĐHTG;

- Ban Giám hiệu Trường ĐHTG;

- Chi ủy các chi bộ Trường ĐHTG;

- Các khoa có sinh viên:

- Phòng: QTTB,TV, TCHC, QLĐT;

- Trung tâm TTTV;

- Các đ/c Ủy viên BCH Đoàn Trường;

- Các Đoàn khoa trực thuộc;

- Lưu: VP. ĐTN

 

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

 

 

Đinh Quốc Cường

 

 

Đoàn thanh niên