Chia sẻ

THÔNG BÁO

15-02-2017

 UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /TB - ĐHTG

Tiền Giang, ngày    tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc xét và đề nghị cấp học bổng tại chỗ của

Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa liên bang Đức

năm học 2016 - 2017

                                        

Căn cứ Công văn số 4412/BGDĐT-HTQT ngày 9/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK), Cộng hòa liên bang Đức;

Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang thông báo đến các Khoa, Tổ Bộ môn GDTC&QP về việc xét và đề nghị Văn phòng Hessen tại Việt Nam cấp học bổng nêu trên cho sinh viên của trường, cụ thể như sau:

1. Đối tượng xét và đề nghị cấp học bổng

Sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Tiền Giang có:

1. Điểm trung bình học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017 đạt từ 7,5 điểm.

2.  Hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn.

3. Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của tổ chức, cá nhân nào khác.

4. Có tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào lũ lụt, thiên tai, giao thông, hoặc các hình thức khác.

2. Số suất học bổng và trị giá mỗi suất

Hội đồng xét cấp học bổng cấp trường xét và đề nghị Hiệu trưởng có văn bản đề nghị Văn phòng Hessen tại Việt Nam cấp học bổng tại chỗ của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK), Cộng hòa liên bang Đức năm học 2016 - 2017 với số suất và trị giá mỗi suất như sau:

a) Tổng số suất học bổng cấp cho sinh viên toàn trường: 03 suất.

b) Trị giá mỗi suất: 18 Euro/tháng x 12 tháng ═ 216 Euro/năm.

 

3. Hồ sơ, trình tự và thủ tục xin xét và đề nghị cấp học bổng

a) Hồ sơ xin xét cấp học bổng: Dowload tại website Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh.

Sinh viên thuộc đối tượng nêu trên phải nộp hồ sơ xin xét cấp học bổng bao gồm các văn bản:

- Tờ khai thông tin cá nhân xin cấp học bổng

Yêu cầu: kê khai đầy đủ tất cả các mục; viết in hoa họ và tên; dán ảnh 4x6; ký và ghi rõ họ và tên; ghi rõ số điện thoại và email.

Lưu ý: Cần viết tay vào hồ sơ, không đánh máy vào bản mềm rồi in ra; cần ghi đầy đủ số điện thoại và email liên hệ được.

- Giấy chứng nhận có xác nhận về:

+ Kết quả học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017 với đầy đủ tên môn học, điểm thi và điểm trung bình học kỳ.

+ Bản sao có Công chứng về gia cảnh hoặc đối tượng ưu tiên: con liệt sĩ, thương binh, dân tộc thiểu số.

+ Bản sao hoặc xác nhận của cấp tổ chức về việc đã tham gia các hoạt động tình nguyện xã hội (nêu đầy đủ tên hoạt động, thời gian và địa điểm tham gia).

+ Hiện chưa nhận bất kỳ loại học bổng nào do các tổ chức, cá nhân trong hoặc ngoài nước trao tặng trong năm học 2016 - 2017 do Trường xác nhận.

b) Trình tự xét cấp học bổng

- Cấp Khoa: Căn cứ vào điều kiện xét cấp học bổng, Khoa chủ quản khẩn trương tổ chức khảo sát, họp xét và gửi 01 bộ hồ sơ đến Thường trực Hội đồng xét cấp học bổng cấp trường - Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh.  

Thời hạn Thường trực Hội đồng xét cấp học bổng cấp trường tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: từ ngày ra thông báo đến 09 giờ 00 ngày 20/02/2017.

- Cấp trường: Hội đồng xét cấp học bổng cấp trường họp xét và đề nghị Hiệu trưởng có văn bản đề nghị Văn phòng Hessen tại Việt Nam cấp 03 suất học bổng tại chỗ của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK), Cộng hòa liên bang Đức năm học 2016 - 2017 cho sinh viên toàn trường:

  1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 21 tháng 02 năm 2017.
  2. Địa điểm: Phòng họp A.105 Cơ sở chính Trường Đại học Tiền Giang.

Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Mỹ Tho, Tiền Giang.

Học bổng sẽ được Văn phòng Hessen tại Việt Nam tổ chức trao và mời sinh viên đến nhận, thời gian và địa điểm sẽ thông báo sau.

Để công tác xét và đề nghị cấp học bổng tại chỗ của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK), Cộng hòa liên bang Đức năm học 2016 – 2017 được tiến hành kịp thời, chính xác, đúng đối tượng. Hiệu trưởng đề nghị lãnh đạo các Khoa tổ chức thực hiện đúng theo tinh thần Thông báo này./. 

DOWLOAD MẪU ĐƠN XIN CẤP HB: /upload/files/To%20khai%20Thong%20tin%20ca%20nhan%20xin%20cap%20HB%20Hessen(2).pdf

/upload/files/Giay%20chung%20nhan%20KQHT_de_vn(2).pdf

          HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận:                                                                                         

- Hội đồng xét cấp học bổng;                                                              

- Phòng: CTSV, QLĐT;                                                                                        

- Các khoa có sinh viên;

- Tổ Bộ môn GDTC&QP;

- Trung tâm KT&ĐBCLGD;                                                                       

- BCH ĐTN, BTK HSV;

- BBT Website;

- Lưu: VT, TT QHDN&TVTS.                                                            

 

 

Khoa Sư phạm