Chia sẻ

Lịch thi bổ túc kiến thức HK1 năm học 2016-2017 các lớp ĐH, CĐ khóa 16

16-02-2017

 

LỊCH THI BTKT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017

CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÓA 16

STT
(MĐ)
Mã HP Tên môn học Số TC Mã lớp SV SL
SV
SV/
P. thi
P. thi Thứ Ngày
 thi
Giờ
thi
Đơn vị
tổ chức thi
Địa
điểm thi
1 BTKT6 Thực hành làm văn và tiếng Việt 3 CDCNTP12A2 1 24 K21 2 20/2/2017 7g30 TT
KT&ĐBCLGD
CSC
CDDVPHAPLY14 1
DHCNKTCDT16 4
DHCNKTCK16 7
DHCNKTDKVTDH16 2
DHCNKTXD16 2
DHCNTP16A 7
DHCNTP16B 3 28 K22
DHCNTT16 8
DHKHCT16 7
DHKT16A 10
DHKT16B 6 28 K23
DHNTTS16 2
DHQTKD16 7
DHTCNH16 7
DHVH16 6
2 BTKT7 Toán học 4 CDKTK13 1 30 K21 9g30 TT
KT&ĐBCLGD
CSC
CDQTDVDLLH14 1
CDTA13C 1
DHCNKTCDT16 4
DHCNKTCK15 1
DHCNKTCK16 7
DHCNKTDKVTDH16 2
DHCNKTXD15 1
DHCNKTXD16 2
DHCNTP16A 7
DHCNTP16B 3
DHCNTT14 1 30 K22
DHCNTT16 8
DHKHCT16 7
DHKT16A 10
DHNTTS16 2
DHQTKD12A 1
DHQTKD14B 1
DHKT16B 6 27 K23
DHQTKD16 7
DHQTKDK13A 1
DHTCNH16 7
DHVH16 6
3 BTKT8 Tiếng Anh 4 DHCNKTCDT16 4 25 K21 2 20/2/2017 13g30 TT
KT&ĐBCLGD
CSC
DHCNKTCK16 7
DHCNKTDKVTDH16 2
DHCNKTXD16 2
DHCNTP16A 7
DHCNTP16B 3
DHCNTT16 8 25 K22
DHKHCT16 7
DHKT16A 10
DHKT16B 6 28 K23
DHNTTS16 2
DHQTKD16 7
DHTCNH16 7
DHVH16 6

Ghi chú:

- Sinh viên xem lịch thi tại Khoa, tầng trệt khu F và trên Website trường ĐH TG http://www.tgu.edu.vn

- Sinh viên mặc trang phục đúng quy định và mang thẻ sinh viên khi vào phòng thi.

- Phòng Hội đồng thi:

       + Văn phòng các Khoa tổ chức thi

       + F.201: Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD tổ chức thi.

TM. HỘI ĐỒNG THI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG