.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc04;

Chia sẻ

VĂN HÓA CHỢ NỔI Ở TÂY NAM BỘ

23-02-2017

CULTURE OF FLOATING MARKETS IN THE SOUTHWEST REGION OF VIETNAM

                                          VÕ VĂN SƠN

TÓM TẮT

Hình thành từ lâu đời, chợ nổi (1) là nét văn hóa đặc thù của Tây Nam Bộ (đồng bằng sông Cửu Long) (2). Chợ họp trên sông, cả người bán và người mua đều dùng ghe xuồng làm phương tiện vận tải và di chuyển, xuồng ghe là nơi người dân bày bán các loại sản phẩm hàng hóa đồng thời cũng là nhà ở di động của họ. Trong bài viết này, người viết giới thiệu những nét chính: lịch sử hình thành và phát triển chợ nổi, địa điểm họp chợ, phương tiện vận chuyển hàng hóa, cách thức giới thiệu sản phẩm, nguyên tắc mua bán, tập quán tín ngưỡng và hình tượng chợ nổi trong văn học nghệ thuật vùng Tây Nam Bộ.

Từ khóa: chợ nổi, hàng hóa, Tây Nam Bộ, văn hóa.

ABSTRACT

Formed long ages ago, floating markets are the unique culture of the Southwest region of Vietnam (Mekong Delta). The floating markets are open on the river where both vendors and buyers use boats as means of transportation, places to display goods and products for sale and their mobile houses. Main features of the history of formation and development of floating markets, places for opening the markets, means of transportation of goods, methods for product marketing, trading rules, religious beliefs and the image of floating markets in literature and arts of the Southwest region of Vietnam are introduced in this article.

Key words: floating markets, goods, the Southwest region of Vietnam, culture.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế