.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc02;

Chia sẻ

ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP CHO ĂN GIÁN ĐOẠN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ ĐIÊU HỒNG GIỐNG (Oreochromis sp.)

24-02-2017

EFFECTS OF PERIODIC FEED DEPRIVATION ON GROWTH AND FEED EFFICIENCY OF THE RED TILAPIA FINGERLINGS (Oreochromis sp.)

NGUYỄN VĂN THẢO

VÕ MINH QUẾ CHÂU

 PHẠM VĂN HOÀI KHƯƠNG

   PHÙ THỊ MINH CHÂU

TÓM TẮT

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp cho ăn gián đoạn đến tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá điêu hồng giống (6,87±0,21 g/con) đã được tiến hành với bốn nghiệm thức là: (1) cho ăn 2 ngày gián đoạn 1 ngày, (2) cho ăn 4 ngày gián đoạn 1 ngày, (3) cho ăn 6 ngày gián đoạn 1 ngày và (4) cho ăn liên tục (nghiệm thức đối chứng). Cá được thả với mật độ 50 con/bể 500L và nuôi 60 ngày. Kết quả cho thấy tăng trưởng của cá cao nhất ở nghiệm thức đối chứng trong khi không có sự khác biệt về hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) giữa các nghiệm thức (p>0,05). Cá cho ăn 6 ngày/tuần thì FCR giảm được 3% trong khi khối lượng cơ thể giảm 10% so với cá cho ăn liên tục. Như vậy phương pháp cho ăn gián đoạn không có hiệu quả trên cá điêu hồng giống trong thí nghiệm này.

Từ khoá: cá điêu hồng, cho ăn gián đoạn, hiệu quả sử dụng thức ăn.

ABSTRACT

The research on effects of periodic feed deprivation on growth and feed efficiency of the red tilapia fingerlings (6.87±0.21 g/fish) was conducted with four experiments: (1) 2 days of feeding followed by 1 day of starvation, (2) 4 days of feeding followed by 1 day of starvation, (3) 6 days of feeding followed by 1 day of starvation, and (4) uninterrupted feeding (daily feeding). The fish were raised in 500-liter tanks at the density of 50 fish/tank for 60 days. The result showed that the highest growth rate was observed in the control experiment where the fish were fed 7 days/week while there were no significant differences between experiments in term of feed conversion ratio (FCR) (p>0,05). FCR of fish fed 6 days/week (experiment 3) declined 3% while the growth rate decreased 10% compared to those of the control experiment. In conclusion, the periodic feed deprivation had no effects on the red tilapia fingerlings in this study.

Key words: red tilapia, periodic feed deprivation, feed efficiency.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế