.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc02;

Chia sẻ

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ ÁP DỤNG TẠI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

24-02-2017

 PROGRAMMING THE SOFTWARE OF CREDIT TRAINING MANAGEMENT SYSTEM APLLIED AT FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY, HANOI OPEN UNIVERSITY

THÁI THANH TÙNG

TÓM TẮT

Trong bài này tác giả giới thiệu phần mềm Hệ thống quản lý đào tạo theo tín chỉ - CTMS – Credit Training Management Systemdo tác giả Trung tâm Dịch vụ và Công nghệ trực tuyến – OSTC - Online Service & Technology Center, Khoa Công nghệ thông tin Viện Đại học Mở Hà Nội xây dựng. Sau quá trình sử dụng thử trong 2 năm 2011 – 2012 tại Khoa và một vài đơn vị đào tạo khác tác giả đã rút ra được một số bài học quan trọng trong vấn đề tổ chức ứng dụng công nghệ quản lý mới trong các đơn vị lớn và phức tạp hơn.

Từ khóa: đào tạo tín chỉ, quản lý đào tạo.

ABSTRACT

This paper is to introduce the software of Credit Training Management System (CTMS) programmed by the author and his collaborators at the Online Service and Technology Center (OSTC), Faculty of Information Technology, Hanoi Open University (FITHOU). After a -2- year trial of CTMS, from 2011 to 2012, at FITHOU and some other faculties of HOU, some important experience in organizing the application of new management technology for bigger and more complex educational organizations has been learned.

Key words: credit training, training management

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế