Tag

abc; tc02;

Chia sẻ

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẶT MUA TUỔI TRẺ NHẬT BÁO CỦA BẠN ĐỌC TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG

24-02-2017

FACTORS AFFECTING READERS’ DECISION TO SUBSCRIBE TUOI TRE NEWSPAPER AT NHA TRANG CITY

PHẠM PHÚ HÙNG

HỒ HUY TỰU

TÓM TẮT

Bài viết tập trung nghiên cứu và kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi đặt mua Tuổi Trẻ nhật báo của bạn đọc tại thành phố Nha Trang. Dựa trên kết quả thu được từ 300 phiếu hỏi bạn đọc, phân tích hồi quy đã chỉ ra mô hình cơ bản phù hợp với dữ liệu và các giả thuyết đề xuất. Cụ thể, tồn tại tác động dương 5 yếu tố nội dung, chất lượng thông tin, thói quen đọc báo, cảm nhận sự thuận tiện và lợi ích việc đọc báo lên quyết định đặt mua báo trên. Từ đấy, các hàm ý ứng dụng để gia tăng việc đặt mua Tuổi Trẻ nhật báo được đề xuất.

Từ khóa: quyết định đặt mua báo.

ABSTRACT

This study aims to research and test factors affecting readers’ decision to subscribe Tuoitre newspaper at Nhatrang city. Based on the results from 300 questionnaires and regression analysis, it is shown that the model basically matches proposed data and hypotheses. Specifically, there are 5 factors that affect readers’ decision to subscribe newspapers including content, information quality, reading habit, convenience and benefits of reading newspapers. Thence, applied implications for increasing newspaper subscription are suggested.

Key words: decision to subscribe newspapers.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế