.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc02;

Chia sẻ

CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN TÂY NAM BỘ NHÌN TỪ GÓC ĐỘ VĂN HÓA

24-02-2017

BASIS OF TRADITIONAL MARTIAL ARTS IN THE SOUTHWEST OF VIETNAM FROM THE CULTURAL VIEWPOINT

        NGUYỄN ĐĂNG CHIÊU

 NGUYỄN HUY VŨ

                                                                                                             HỒ THỊ MỘNG TUYỀN

TÓM TẮT

Về mặt khoa học, trên cơ sở khái quát hoá thực tiễn về mối quan hệ giữa võ cổ truyền Tây Nam Bộ với đời sống cư dân nơi đây, chúng tôi nhằm làm rõ các cơ sở lý luận và thực tiễn mang đặc trưng văn hóa của võ cổ truyền Tây Nam Bộ trong nền văn hóa Việt Nam.

Về ý nghĩa thực tiễn, nghiên cứu làm rõ vai trò, vị trí của các cơ sở hình thành và phát triển võ cổ truyền trong đời sống văn hoá Tây Nam Bộ nói riêng và văn hoá Việt Nam nói chung, từ đó giúp cho các cấp quản lý văn hoá - thể dục thể thao có cái nhìn bao quát về sự phát triển của võ cổ truyền Việt Nam ở Tây Nam Bộ và có những định hướng trong việc tổ chức, quản lý và bảo tồn các giá trị của nó trong quá trình phát triển văn hóa của địa phương.

Từ khóa: văn hóa Việt Nam, võ thuật cổ truyền, Tây Nam Bộ, Việt Nam.

ABSTRACT

In terms of scientific aspect, based on the practical generalizations of the relationship between traditional martial arts in the Southwest of Vietnam and inhabitants’ lives in that area, the paper aims to clarify the theoretical and practical bases with cultural characteristics of traditional martial arts in the Southwest in Vietnamese culture.

Regarding practical meaning, this research clarifies the role and position of the bases, which form and develop traditional martial arts in the cultural life of the Southwest in particular and Vietnamese culture in general. Thence, it will help the culture - sport management boards to have an overview of the development of traditional martial arts in the Southwest of Vietnam and orientations in organizing, managing and preserving their values in the development of local culture.

Key words: Vietnamese culture, traditional martial arts, Southwest, Vietnamese traditional martial arts.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế