Chia sẻ

Kết quả công tác tháng 2/2017, kế hoạch công tác tháng 3/2017

24-02-2017

PHẦN I

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 02/2017

I. VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Tổ công tác Thư viện

- Hoàn chỉnh và bổ sung minh chứng Tiêu chí 9.1 theo góp ý của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục;

- Thực hiện trưng bày, triển lãm 54 tên tài liệu chào mừng Ngày thành lập Đảng 03/02;

- Đã phục vụ 341 lượt bạn đọc mượn tài liệu;

- Phòng Internet phục vụ 117 lượt;

- Tình hình sử dụng Thư viện số: Từ ngày 23/01 – 23/02/2017: tổng số lượt đăng nhập là 1.191, tổng tài liệu download là 1.544;

- Phục vụ các loại giáo trình, tài liệu TK cho SV các khóa;

- Thu hồi tài liệu đối với SV mượn quá hạn và SV tốt nghiệp chưa trả đủ theo KH;

- Cuộc thi hùng biện “Quyển sách hay trên bước đường khởi nghiệp” có 24 đội đăng ký dự thi, thuộc sinh viên 04 khoa: Khoa SP, Khoa KT-L, Khoa NN-CNTP, Khoa CNTT;

- Phát hành TLGD HK2 của GV khoa Kinh tế-Luật và khoa Kỹ thuật công nghiệp: 11 tên / 530 bản.

b) Tổ công tác Thông tin

- Thực hiện 04 chương trình phát thanh;

- Biên tập, kiểm duyệt và post tin, bài, các thông báo của Trường và các đơn vị lên website Trường: 77 tin, bài.

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch: Không.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác tư tưởng - chính trị

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường và trên bảng điện tử trước cổng trường.

b) Công tác hành chính - tổ chức

- BGĐ báo cáo tình hình diễn biến tư tưởng VC tháng 02/2017;

- Bình bầu thi đua tháng 02/2017;

- Tổ ANCN báo cáo hoạt động tháng 02/2017;

- Thực hiện kiểm kê tài sản năm 2017 theo KH;

- VC tham gia các Đoàn Tư vấn TS theo KH;

- Thực hiện kiểm kê tài sản năm 2017 theo KH;

- Tiếp nhận và phổ biến các VB mới của Trường và văn bản của các cấp gửi về Trung tâm qua email và văn phòng điện tử.

c) Công tác đoàn thể:

- Viên chức tham gia các hoạt động do Công đoàn và ĐTN tổ chức.

d) Công tác khác:

- Tiếp Đoàn Kiểm tra CQ Văn hoá đơn vị trong tháng 02/2017 theo KH;

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch:  Không

 

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2017

-  Tiếp tục thu thập, bổ sung minh chứng chuẩn bị cho việc đánh giá chất lượng và làm việc với Đoàn đánh giá ngoài trường theo KH;

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Chương trình TVTS – Hướng nghiệp;

- Họp giao ban tháng 03/2017 và họp đơn vị theo KH;

- Thông tin, giới thiệu tài liệu và tổ chức phục vụ bạn đọc thư viện tại các cơ sở;

- Tổ chức các chương trình phát thanh; trưng bày, giới thiệu tài liệu chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3) và Ngày thành lập Đoàn (26/3);

- Tiếp tục thống kê, cập nhật và lập danh mục sách chuyên ngành đăng tải trên Website và gửi các khoa phục vụ cho việc dạy và học;

- Tổ chức thi Vòng loại Cuộc thi hùng biện “Quyển sách hay trên bước đường khởi nghiệp”;

- Biên tập tin, biên tập chương trình phát thanh và thực hiện việc thu, phát thanh

vào sáng thứ 2, 4 hàng tuần;

- Biên tập, kiểm duyệt và post tin, bài, các thông báo của Trường và các đơn vị lên website Trường;

- Cập nhật danh mục tài sản mới sau kiểm kê theo KH;

- Tiếp Đoàn kiểm tra CQ Văn hóa tháng 03/2017 theo KH.

TT Thông tin - Thư viện