.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc03;

Chia sẻ

ỨNG DỤNG MODULE SIM 900 TRONG VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỐNG BẺ KHÓA CỬA CUỐN ĐIỆN

24-02-2017

APPLICATION OF SIM 900 MODULE IN CONSTRUCTING A SYSTEM AGAINST UNLOCKING ELECTRIC ROLLING DOOR

                                                                                                       NGUYỄN DUY HIẾU1

TÓM TẮT

Mặc dù được xem là có tính an toàn cao hơn các loại cửa khác nhưng những năm gần đây vấn đề bị bẻ khóa ở cửa cuốn điện (CCĐ) vẫn thường hay xảy ra. Với sự hỗ trợ của các thiết bị điện tử, kẻ xấu có thể dò tìm mật mã để mở khóa CCĐ chỉ trong vài phút. Ứng dụng module SIM 900, bài báo giới thiệu một thiết bị giúp tăng cường khả năng bảo mật cho các loại CCĐ hiện đang có mặt trên thị trường. Kết quả thực nghiệm đã cho thấy tính ổn định và khả năng tích hợp vào các mạch điều khiển cửa cuốn trong thực tế của thiết bị được đề xuất.

Từ khóa: cửa cuốn, mở khóa, module SIM

ABSTRACT

Although electric rolling door (CCĐ) is safer than other types of doors, but in recent years, the problem of unlocking electrical door becomes more popular. With the support of electronic devices, a stealer can detect a password to unlock CCĐ in just a few minutes. Appling SIM 900 module, this paper introduces a device which can increase security capabilities for the type of CCD in the market. The experimental results showed the stability and integrated ability of the device.

Key words: Rolling doors, unlock, SIM module

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế