.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc03;

Chia sẻ

CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANOCOMPOSITE NỀN PVC-CELLULOSE/NANOCLAY HỮU CƠ

24-02-2017

MANUFACTURING NANOCOMPOSITE MATERIALS WITH PVC-CELLULOSE/NANOCLAY ORGANIC BASES

                                                                                                       TRẦN QUANG CHÍNH[1]                                                

TÓM TẮT

            Vật liệu nanocomposite nền PVC-Cellulose/Nanoclay hữu cơ là một nhóm composite trong đó pha gia cường là nanoclay hữu cơ có kích thước nano. Sự có mặt của nanoclay hữu cơ tạo nên những biến đổi lớn về tính chất cơ lý mà vật liệu composite truyền thống không có được. Vật liệu nanocomposite đã được tổng hợp từ PVC, cellulose và khoáng sét có trong nước, vừa có tính năng của nhựa, vừa có tính năng của gỗ, đáp ứng được yêu cầu dân dụng và kỹ thuật.

Từ khóa: cơ lý, gia cường, khoáng sét, vật liệu.

ABSTRACT

            Nanocomposite materials with pvc-cellulose/nanoclay organic bases are a composite group which uses the organic nanoclay with nanoscale as the reinforcing phase. The organic nanoclay causes major changes of physical and mechanical properties which traditional composite materials do not have. The nanocomposite materials synthesized from PVC, cellulose and clay minerals in the water have the features of both plastic and  wood and meet the requirements of civil engineering.

Key words: physical and mechanical properties, reinforcing phase, clay minerals, materials.

 

[1] Khoa Khoa học cơ bản – Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế