Tag

abc; tc03;

Chia sẻ

CHỢ TIỀN GIANG NHÌN TỪ GÓC ĐỘ VĂN HÓA HỌC

24-02-2017

MARKETS IN TIEN GIANG PROVINCE UNDER THE CULTUROLOGICAL VIEWPOINT  

                                                                                                            VÕ VĂN SƠN[1]                                                                     

  TÓM TẮT

Chợ ở Tiền Giang có hình thái độc đáo gắn liền với sông nước, từ chợ nổi tấp nập thuyền ghe bán rau quả và nông sản trên sông đến các chợ nằm ở vị trí trung tâm làng xã gần bến sông, để thuận tiện chuyên chở hàng hóa. Bài báo giới thiệu những nét chính về văn hóa chợ của Tiền Giang: Cơ sở hình thành và phân loại chợ; các kiểu họp chợ; phương thức mua bán, đo lường, vận chuyển hàng hóa; tập quán tín ngưỡng, kiêng kị; giá trị phản ánh hiện thực các tên chợ và vai trò của chợ với sự phát triển ở nông thôn Tiền Giang.

Từ khóa: chợ, hàng hóa, Nam Bộ, Tiền Giang, văn hóa.

ABSTRACT

“Markets”in Tien Giang have unique forms which associate with waterways, from floating markets with plenty of boats selling vegetables and agricultural products on rivers to markets located in the center of villages along the rivers which is convenient for product transportation. This paper presents main features of market culture in Tien Giang province, including foundation of market establishment and market classification, types of markets, modes of trade, measurement and product transportation, custom of belief and forbiddance, values of reality reflection of market names and roles of markets with the development of rural areas in Tien Giang.

Key words: markets, products, South of Vietnam, Tien Giang, culture.

 

[1] Phòng Tổ chức - Hành chính – Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế