.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIÁ THỂ VÀ DUNG DỊCH DINH DƯỠNG THÍCH HỢP CHO THỦY CANH HOA CÚC ĐỒNG TIỀN (Gerbera jamesonii)

27-02-2017

STUDY OF SUBSTRATES AND NUTRIENT LIQUID FOR THE GROWTH OF HYDROPONIC GERBERA

THÁI HOÀNG PHÚC[1]

TRẦN THỊ MINH TÚ[2]

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định loại giá thể thể thích hợp trong giai đoạn thuần dưỡng và loại dung dịch dinh dưỡng thích hợp cho sự sinh trưởng của hoa cúc đồng tiền thủy canh. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên 2 thí nghiệm, bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên. Thí nghiệm 1 đã sử dụng các giá thể xơ dừa (XD), XD+hạt xốp (HX) tỷ lệ 1:1, XD + HX tỷ lệ 1:2, XD + tro trấu + cát + phân hữu cơ vi sinh (HCVS) + đất tỷ lệ 4:4:2:1:11, XD + tro trấu + cát + HCVS + đất tỷ lệ 4:4:2:2:12. Thí nghiệm 2 đã sử dụng 3 loại dung dịch dinh dưỡng gồm Hoagland (cải tiến bởi Epstein, 1972), Johnson (1980) và Charles (1994) với 2 loại giá thể gồm XD và XD + HX tỷ lệ 1:1. Kết quả thí nghiệm cho thấy: (1) Giá thể XD+tro trấu + cát + HCVS + đất theo tỷ lệ 4:4:1:11 thích hợp cho cúc đồng tiền trong giai đoạn thuần dưỡng. Cây tăng trưởng tốt, số rễ nhiều và tỷ lệ sống cao. (2) Dung dịch dinh dưỡng Hoagland và giá thể XD thích hợp cho sự sinh trưởng của cúc đồng tiền thủy canh.

ABSTRACT

This study was conducted to determine suitable substrates for the acclimatization of gerbera plantlets and suitable kinds of nutrients and substrates for the growth of hydroponic gerbera. The research was based on two experiments which were laid out completely randomly. Experiment 1 used  substrates of cocopeat, cocopeat + soft substances at the ratio of 1:1, cocopeat + soft substances at the ratio of 1:2, cocopeat + huskask + sand + biofertiliser + soil at the ratio of 4:4:2:1:11, cocopeat + haskash + sand + biofertiliser + soil at the ratio of 4:4:2:2:12. Experiment 2 used three kinds of nutrients including Hoagland (innovated by Epstein, 1972), Johnson (1980) and Charles (1994) with two substrates of cocopeat and cocopeat+soft substances at the ratio of 1:1. Experiment results showed that (1) substrates cocopeat + huskash + sand + biofertilizer + soil at the ratio of 4:4:1:11 is suitable for gerbera in acclimatization. The plant growth, the number of roots and the survival rate were high; (2) Hoaglands solution and cocopeat substrate are suitable for the growth of hydroponic gerbera.

 

[1], 2 Khoa Kỹ thuật nông nghiệp  & Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Tiền Giang

 

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế