Tag

Chia sẻ

VÀI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH THÂM NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠO CAO ĐÀI Ở TIỀN GIANG

27-02-2017

SOME FEATURES ABOUT THE PROCESS OF PENETRATING AND DEVELOPING CAODAISM IN TIEN GIANG

NGUYỄN HỮU ĐƯỢC[1]

TÓM TẮT

Đạo Cao Đài xuất hiện rất sớm ở Tiền Giang, phát triển rất nhanh, có nhiều chi phái và cơ sở thờ tự, là một trong hai tôn giáo lớn nhất, có số tín đồ rất đông chỉ đứng sau Phật giáo. [7; tr. 3].

Trong quá trình tồn tại và phát triển, đạo Cao Đài có những đóng góp to lớn cho địa phương như tham gia các phong trào yêu nước chống ngoại xâm, đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, làm công tác từ thiện…

Hiện nay, đạo Cao Đài ở Tiền Giang được các cấp chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tín đồ được tự do thực hiện tín ngưỡng của mình, sống tốt đời đẹp đạo.

ABSTRACT

Caodaism has appeared very early in Tien Giang, growing very fast, there have been many branches and places of worship, it is one of the two largest religions, its followers are just after Buddhism. [7; p. 3].

In the process of survival and development, Caodaism has contributed greatly to the local as participating in the patriotic movement against foreign aggression, solidarity and help each other in the production and maintenance of social order and security, do charity work ...

Currently, Caodaism in Tien Giang has been made favorable conditions by authorities so that its followers could be free to make their beliefs to make the good life, good religion.

 

[1] Khoa Sư phạm - Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế