.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

TRIẾT LÝ HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC

27-02-2017

HOCHIMINH’S PHILOSOPHY ON EDUCATION

                                                                                                   NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG[1]

TÓM TẮT

Triết lý giáo dục nói chung và triết lý Hồ Chí Minh về giáo dục nói riêng. Đây là một vấn đề khó và cần nhiều thời gian và tâm huyết nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu tác giả thấy rằng triết lý  nền giáo dục đang đứng trước trách nhiệm nặng nề là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Nghiên cứu và vận dụng triết lý giáo dục Hồ Chí Minh là góp phần xây dựng một triết lý giáo dục đúng đắn để giáo dục thực hiện tốt nhất vai trò đó.

ABSTRACT

Educational philosophy in general and Ho Chi Minh’s philosophy on education in particular, it is a hard matter and take a lot of time and dedication to research. In the process of the study, authors found that the philosophy on education is facing the tough responsibilities that is to train high-quality human resources to meet the requirements of the period of promoting industrialization and modernization of the country. Doing a Research and applying Ho Chi Minh's philosophy on education  contribute to construct a sound educational philosophy to make the best educational role.

 

[1] Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế